KADA  2019 m. vasario mėn.
KAM

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui

DĖL  Statybos sektoriaus politikos formavimo institucijų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos sektorius yra viena iš problematiškiausių Lietuvos ūkio šakų: nelegalios statybos, didžiulis „šešėlis“, daugybė bankrotų, neskaidrūs viešieji pirkimai, neefektyvus valstybinių statybų valdymas, stringanti pastatų renovacija, per lėta skaitmenizacija ir dėl to menkai augantis darbo našumas bei įmonių konkurencingumas, per mažos paskatos statybos darbų eksportui, nuo realaus gyvenimo atsiliekantis teisinis reguliavimas, biurokratizmas ir kt.

Asociacijos nuomone, norint iš esmės spręsti statybos sektoriaus problemas, yra būtina politikos formavimo institucijų pertvarka.

Dauguma Aplinkos ministerijos veiklų yra susiję su aplinkosaugos temomis, pvz.: gamtos ištekliai, gamtos apsauga, taršos prevencija, klimato kaita, atliekos ir kt. Stambios ūkio šakos, tokios kaip gamyba, transportas, energetika, ryšiai, žemės ūkis, statyba ir pan., daro įtaką aplinkai. Tačiau tai, kad statyba daro įtaką aplinkai, savaime nėra pakankamas pagrindas šį sektorių priskirti Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai, nes pagal tokią logiką Aplinkos ministerijai reiktų priskirti ir daugelį kitų ūkio šakų.

Aplinkos ministerijos funkcijose užkoduotas iš principo ydingas požiūris - statyba vertinama ne kaip ūkio šaka, kurią reikia visakeriopai skatinti ir plėtoti, bet kaip įtakos aplinkai darytoja, kurią reikia griežtai reglamentuoti ir riboti. Esant tokiam požiūriui, bet kokios pažangesnės sektoriaus vystymo idėjos nėra palaikomos arba įgyvendinamos neadekvačiai lėtai. Jokių aktyvesnių veiksmų statybos sektoriui skatinti ir vystyti nesiimama.

Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, Asociacija siūlo inicijuoti diskusiją dėl statybos sektoriaus politikos formavimo funkcijų perdavimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Statybos pramonė yra viena iš Lietuvos ūkio pramonės šakų ir teisinis reguliavimas neturėtų būti atskirtas nuo kitos pramonės teisinio reguliavimo. Statybos pramonės poreikiai sutampa su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslais ir funkcijomis: pvz. ūkio vystymas, palankios aplinkos verslui kūrimas, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, technologijų ir inovacijų diegimas, eksporto ir investicijų skatinimas, konkurencingumo didinimas, viešųjų pirkimų geresnis reguliavimas, žmogiškųjų išteklių plėtra, ne maisto produktų rinkos priežiūra, produktų sauga, standartizacija, reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos ir kt.

Statybos sektoriaus politikos formavimo perdavimas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atitiktų ministerijų funkcijų paskirstymo algoritmą, pagal kurį strateginiams ūkio sektoriams įsteigiamos specialios ministerijos, o visus kitus ūkio sektorius kuruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija.