Memorandumas

Siekdamos bendro tikslo – profesionaliai atstovauti statybos inžinierių poreikius ir interesus, vystyti jų savivaldą, visuomeninių organizacijų vaidmenį apibrėžiant, suteikiant, vertinant ir pripažįstant statybos inžinierių profesinę kvalifikaciją – septynios organizacijos 2018 m. kovo mėn. pasirašė bendradarbiavimo memorandumą.

Memorandumu siekiama suvienyti visose statybos srityse Lietuvoje dirbančius statybos inžinierius, kurių interesus atstovauja atskiros asocijuotos struktūros. Bendradarbiavimą skatinantį dokumentą pasirašė Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos statybininkų asociacija, asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija  ir Lietuvos santechnikų asociacija.

Organizacijos siekia aiškiai apibrėžti ir suvienodinti visų asociacijų ir bendrijų profesinės inžinierių kvalifikacijos srityje taikomus reikalavimus bei tvarkas, taikyti vieningą ir konsoliduotą informacijos kaupimo, saugojimo ir teikimo sistemą.

Poreikį aktyviau bendradarbiauti lėmė pastaruoju metu kilusios diskusijos dėl statybos inžinierių kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo organizavimo ateities, šiuos procesus toliau vykdysiančios institucijos. Memorandumą pasirašiusios organizacijos sutarė vieningai atstovauti statybų rinkoje Lietuvoje dirbančius inžinierius ir išreiškė pasiryžimą kartu su statybos sritį kuruojančia Aplinkos ministerija ieškoti geriausių sprendimų, kaip organizuoti statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą.

Praėjusių metų pabaigoje Aplinkos ministerija ėmėsi svarstyti statybos dalyvių atestavimo funkcijos atskyrimą nuo VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro veiklos. Statybos sektoriaus dalyviai, vertindami planuojamų pokyčių svarbą, siekia aktyviai dalyvauti šio klausimo diskusijose ir teikti statybos rinkos dalyvių interesus atitinkančius pasiūlymus. Šiuo metu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro Statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registre yra užfiksuota daugiau nei 18 tūkstančių atestatų, išduotų nuo 2012 metų.

„Visos septynios memorandumą pasirašiusios organizacijos pripažįsta tas pačias statybos inžinierių profesines vertybes, tačiau iki šiol išblaškytos pavienės iniciatyvos neduodavo laukiamų rezultatų. Tikime, kad bendradarbiaudami lengviau pasieksime bendrus tikslus, o suvienytas organizacijų darbas tinkamai atstovaus statybos inžinierių interesus. Spartėjant statybos skaitmeninimo procesams ryškėja būtinybė sisteminti kompetencijų ir kvalifikacijų  vertinimo procesus ir duomenis. Tai įmanoma tik visoms susijusioms organizacijoms glaudžiai bendradarbiaujant. Džiaugiamės, kad Lietuvos statybos inžinierių sąjunga ir kitos organizacijos rodo iniciatyvą ir yra pasirengusios veikti vieningai – tai pirmas žingsnis didelių darbų link“, - teigė Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.   

Statybos inžinierius atstovaujančios asociacijos ketina bendradarbiauti statybos sektoriaus profesinio standarto rengime ir įgyvendinime, statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos apibrėžimo, suteikimo, vertinimo, pripažinimo teisės aktų kūrime, kvalifikacijos vertinime, atestavime ir pripažinime, mokymo veiklose, vieningo statybos inžinierių registro kūrime ir priežiūroje bei kitose srityse.

Lietuvos statybininkų asociacija siekia aktyviai dalyvauti statybos dalyvių – tiek specialistų, tiek darbininkų – kompetencijų vertinimo ir pripažinimo veiklose, šių procesų ir duomenų sisteminime. Efektyviam kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui bei informacijos valdymui reikalingas visų susijusių organizacijų bendradarbiavimas, todėl Lietuvos statybininkų asociacija jau pasiekė bendradarbiavimo susitarimus su kitomis statybos sektoriuje veikiančiomis asociacijomis ir su daugeliu statybininkus rengiančių profesinių mokyklų Lietuvoje.

MEMORANDUMAS (PDF)