KADA 2021 m. birželio mėn.
KAM Perkančiosioms organizacijoms
DĖL Statybos darbų viešųjų pirkimų tobulinimo
APRAŠYMAS

Asociacija teikia pasiūlymus statybos darbų viešųjų pirkimų tobulinimui, siekiant skaidrinti viešuosius pirkimus, pritraukti kvalifikuotus rangovus, mažinti sustabdytų pirkimų bei neužbaigtų sutarčių mastą, mažinti „šešėlį“ sektoriuje, spręsti kitas statybos darbų viešųjų pirkimų problemas.

1. Reikalauti, kad projektuose, kurių sąmatinė vertė didesnė kaip 1,5 milijono Eur projektavimas būtų atliekamas naudojant BIM, o rangovas gebėtų atlikti statybos darbus pagal BIM projektą, gebėtų pildyti BIM modelio informaciją, turėtų atitinkamas BIM kompetencijas turinčius specialistus.

2. Reikalauti, kad statybų objektuose būtų naudojamas Elektroninis statybos darbų žurnalas.

3. Reikalauti, kad rangovas vestų darbo laiko statybvietėje apskaitą.

4. Reikalauti, kad rangovas įrodytų, ar turi kompetentingus darbuotojus, kadangi Statybos įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. numato, kad ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus - privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų.

5. Viešųjų pirkimų procedūrose nustatyti techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus: minimalų turimų kvalifikuotų darbininkų skaičių pagal numatomų įgyvendinti projektų vertes.

6. Reikalauti, kad genrangovas savo jėgomis atliktų ne mažiau kaip 30 proc. darbų. Kadangi perkami statybos darbai, o ne statybos valdymo paslaugos, todėl genrangovas turėtų pats atlikti bent dalį darbų.

7. Nustatyti reikalavimus jungtinės veiklos vadovaujančiam partneriui (faktiškai atliekančiam genrangovo funkcijas), kadangi jam reikės suvaldyti visą projektą, o tam reikalingi atitinkami pajėgumai.

8. Reikalauti, kad pasiūlymuose iš bendro kainos būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai ir pasiūlymą galima būtų įvertinti atskirai be šių išlaidų. Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės  siekia kuo labiau sumažinti sąmatas ir taupyti, o tai provokuoja mažinti išlaidas darbų saugai, kadangi jų įvertinti užsakovas negali.

9. Išsamiau reglamentuoti  darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus statybvietėje: tais atvejais, kai privaloma rengti Technologijos projektą, reikalauti atskiromis projekto dalims išsamiai reglamentuoti darbų saugos ir aplinkosaugos klausimus.

10. Vertinti rangovo mokamo darbo užmokesčio vidurkį (ekonominio naudingumo kriterijus).

11. Prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu.

12. Reikalauti, kad rangovai atskleistų pelno maržą, ir atmesti pasiūlymą, jeigu pelno marža yra mažesnė nei tam tikras proc. objekto vertės.

13. Vertinant pasiūlymus, taikyti ekonominio naudingumo, o ne mažiausios kainos principą. 

14. Taikyti kainos indeksavimą, kuris atitiktų šiandieninę situaciją statybos medžiagų rinkoje, t.y.:

1) labai greitai besikečiančioje rinkoje būtina taikyti žymiai dažnesnį indeksavimą nei 1 metai;

2) indeksas turėtų būti taikomas ne bendras visų statybos produktų, bet atskirų produktų, atsižvelgiant į tai, kokie darbai atliekami ir kokie statybos produktai naudojami konkrečios sutarties atveju. Tokiu būdu individualizuojant kiekvieną situaciją ir išvengiant kainų pokyčių „suniveliavimo“ bendroje visų statybos produktų masėje;

3) greta Lietuvos statistikos departamento būtina ieškoti ir kitų objektyvių informacijos šaltinių (pvz. specializuotų biržų), kurie einamuoju laikotarpiu fiksuoja atskirų statybos produktų kainas ir gali parodyti pokyčius tiksliai ir objektyviai.

15. Organizuoti konsultacijas su rinka visais atvejais, kai projekto vertė didesnė kaip 3 mln eurų, kadangi konsultacijos padeda realiau suvokti rinkos situaciją, pastebėti klaidas projekte ar pirkimo sąlygose, išvengti klaidų pirkimo metu.

 

KADA 2021 m. birželio mėn.
KAM LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrei
DĖL Asmens įgytų kompetencijų vertinimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad naujajame kompetencijų vertinimo modelyje, kuris įsigalios nuo š.m. rugsėjo 1 d., ženkliai sumažintos darbdavių dalyvavimo kompetencijų vertinime galimybės ir padidintas valstybės vaidmuo. Tokia naujai kuriama sistema neatitinka darbo rinkos poreikių bei kelia riziką profesinio mokymo kokybei.

 

Jeigu darbdaviams (tapusiems akredituotomis kompetencijų vertinimo institucijomis) nebus sudaryta galimybė įtakoti vertinimo proceso, tokiu atveju nebus pasiektas vertinimo tikslas, kad profesinis mokymas teiktų išsilavinimą, atliepiantį darbo rinkos poreikiams. Sumažinus darbdavių įtaką šiam procesui ir padidinus valstybės vaidmenį, vertinimo procesas parars ryšį su realiais rinkos poreikiais. Tik dalyvaujant verslui, įmanoma betarpiškai ir operatyviai atliepti į rinkos pokyčius, parengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir kurti konkurencingą šalies ūkį.

 

KADA 2021 m. gegužės mėn.
KAM LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui
DĖL Kainų didėjimo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį į kritinę situaciją, kuri susidarė statybos sektoriuje brangstant statybos medžiagoms ir net susidarius jų trūkumui. Priklausomai nuo statomame objekte naudojamų medžiagų rūšies ir kiekių, didesnių objektų savikaina pabrango šimtais tūkstančių ar net milijonais eurų. Esant tokiai situacijai, ne tik sudėtinga ar net neįmanoma užbaigti jau sudarytų sutarčių, tačiau nebeaišku, kaip dalyvauti naujuose konkursuose, nes kainos nuolatos didėja.

Tokia staigi infliacija parodė, jog iki šiol taikytas kainų indeksavimas tinka tik stabilios ekonomikos sąlygomis, tačiau visiškai netinka šiandieninėje rinkos situacijoje, t.y.:

1) labai greitai besikečiančioje rinkoje būtina taikyti žymiai dažnesnį indeksavimą nei 1 metai;

2) indeksas turėtų būti taikomas ne bendras visų statybos produktų, bet atskirų produktų, atsižvelgiant į tai, kokie darbai atliekami ir kokie statybos produktai naudojami konkrečios sutarties atveju. Tokiu būdu individualizuojant kiekvieną situaciją ir išvengiant kainų pokyčių „suniveliavimo“ bendroje visų statybos produktų masėje;

3) greta Lietuvos statistikos departamento būtina ieškoti ir kitų objektyvių informacijos šaltinių (pvz. specializuotų biržų), kurie einamuoju laikotarpiu fiksuoja atskirų statybos produktų kainas ir gali parodyti pokyčius tiksliai ir objektyviai.

Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad statybos produktų brangimas nėra vien tik rangovų problema – tai  kartu ir perkančiųjų organizacijų bei apskritai valstybės problema.  Rangovai nebegali užbaigti objektų be papildomo kompensavimo, todėl artimiausiu metu sulauksime rangovų bankrotų, teisminių bylų ir nutraukiamų sutarčių bangos. Tai reiškia, kad perkančiosios organizacijos turės daugybę neužbaigtų objektų, kuriuos reikės konservuoti arba kurių užbaigimui reikės ieškoti naujo rangovo ir mokėti už jo paslaugas naujomis (ženkliai didesnėmis) kainomis. Todėl perkančiųjų organizacijų nuostolis užprogramuotas. Be to, kyla grėsmė, kad ES finansuojami objektai bus neužbaigti ir dėl to reikės grąžinti gautas ES lėšas.

Todėl būtinas valstybiškas požiūris, kad tiek esamus, tiek naujus projektus būtų įmanoma įgyvendinti.