2020

KADA 2020 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LRV nutarimo „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo pakoreguoti projekto nuostatą, kad „Paskutinis atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas turi būti ne mažesnis kaip 5 procentų statybos rangos darbų vertės. Už atliktus statybos rangos darbus pagal paskutinį aktą apmokama, kai statybos rangovas Projekto administratoriui pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas“.

Asociacijos nuomone, statybos metu gali susidaryti įvairiausių situacijų, dėl kurių paskutinis darbų etapas bus mažesnis kaip 5 proc. Pagal Civilinį kodeksą užsakovas privalo priimti darbus ir už juos atsiskaityti. Teisės aktuose nėra numatyta pagrindo atsisakyti priimti ir apmokėti darbus, jeigu jų vertė mažesnė kaip 5 proc. Todėl šiuo LRV nutarimu būtų paneigta rangovo teisė gauti atlyginimą už tinkamai atliktus darbus. Be to, Civilinis kodeksas turi aukštesnę galią už LRV nutarimą, todėl tokiu reguliavimu bus užprogramuotas teisinis prieštaravimas.

 

 

KADA 2020 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos techninio reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo, kad projektų ekspertizės metu būtų tikrinamas kiekių skaičiavimų tikslumas. Netinkamai apskaičiuoti kiekiai yra viena dažniausiai pasitaikančių projektavimo problemų. Kadangi rengdami statybos darbų sąmatas, rangovai privalo vadovautis projektu, todėl kiekių klaidos projekte nulemia neteisingas statybos darbų sąmatas ir inspiruoja ginčus tarp rangovo ir užsakovo dėl papildomų darbų, viešyto užsakovo turimo finansavimo ar skaičiuojamosios kainos. Kiekių problema ypač dažna renovacijos darbuose. Ekspertinis įvertinimas padėtų nustatyti skaičiavimo klaidas ankstesnėje stadijoje ir užkirstų kelią šios klaidos perėjimui į statybos etapą.

 

KADA 2020 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos dalyvių teisių ir pareigų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmėsį, kad rangovai dažnai susiduria su situacija, kai statybos darbų atlikimo metu nustatomi techninio projekto trūkumai, kuriuos būtina pašalinti. Civilinis kodeksas nustato, kad šiais atvejais rangovas turi kreiptis į užsakovą, kadangi projektavimo paslaugas užsakė ir apmokėjo užsakovas, o ne rangovas, todėl tik užsakovas gali reikalauti iš projektuotojo pataisyti projektą. Rangovas neturi jokių sutartinių santykių su projektuotoju, todėl negali tiesiogiai kreiptis į projektuotoją ir duoti jam imperatyvius nurodymus.

Tačiau statybos techniniame reglamente "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" yra numatytas kitoks reguliavimas, kuris prieštarauja Civiliniam kodeksui ir iškraipo Statybos įstatyme nustatytus statybos dalyvių tarpusavio ryšių principus, t.y.:

1) reglamentas numato, kad dėl projekto trūkumų rangovas kreipiasi ne į užsakovą, bet į projektuotoją (tiesiogiai arba per statybos techninį prižiūrėtoją), nors rangovas neturi nei sutartinių santykių su projektuotoju, nei atitinkamų viešojo administravimo įgaliojimų, t.y. neturi jokių teisinių svertų įpareigoti projektuotoją ištaisyti projektą

2) reglamentas nenumato būtinybės įtraukti į šį procesą statinio projekto ekspertą (jei buvo atliekama projekto ekspertizė), nors projekto ekspertas irgi yra atsakingas už projekto trūkumus, kaip ir projektuotojas. Eksperto atsakomybė ir dalyvavimas trūkumų taisyme nėra reglamente tinkamai atskleistas, todėl susiklostė ydinga praktika, kai ekspertai tik duoda formalias išvadas ir toliau procesuose nedalyvauja, nors ekspertizės paskirtis yra priešinga - būti savotišku garantu, kad projektas yra tinkamas.

 

 

2019

KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo apsvarstyti statybą leidžiančio dokumento proceso pertvarkos galimybę, optimizuojant statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą bei padarant šalies rinką patrauklesne investuotojams.

Siūloma šiuo metu galiojančią procedūrą išskaidyti į dvi dalis: (1) statybą leidžiančio dokumento išdavimas, kuris statytojui patvirtina principinę galimybę statyti pageidaujamą statinį konkrečiame sklype; (2) teisės pradėti statybos darbus atsiradimas, kuriai reikalinga parengti išsamų techninį arba techninį-darbo projektą.

Principiniam statybą leidžiančio dokumento išdavimui turi pakakti suderinti su kompetetingomis institucijomis tik bazinius statybos sprendinius, kurie gali būti susiję su viešuoju interesu bei gretimų sklypų / statinių savininikų teisėmis. Baziniai statybos sprendiniai gali būti rengiami kaip atskiras nedidelės apimties projektas (pvz.: konceptinis projektas) arba kaip techninio projekto ar techninio-darbo projekto dalis (ši dalis vėliau, po statybos leidimo gavimo integruojama į pilnos apimties projektą).

Tokiu būdu išsamaus techninio arba techninio-darbo projekto parengimas (t.y. sudėtingiausi, ilgiausi ir brangiausiai kainuojantys formalumai) nukeliami į antrą etapą, kai statytojas jau turi principinį leidimą statyti, t.y. kai turi savotišką garantiją, kad tolesnės investicijomis į projektavimą nebus nuostolingos.

Toks proceso išskaidymas ne tik teisingiau sumodeliuotų statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą, bet ir labiau pritrauktų investuotojus, kadangi investuotojams svarbūs sprendimai dėl principinio leidimo statyti tam tikrą statinį būtų priimami gana greitai, t.y. dar neinvestavus laiko ir lėšų į techninio projekto parengimą.

 

KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM Užimtumo tarnybai
DĖL Profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos sektoriuje trūksta betonuotojų. Todėl betonuotojai iš trūkstamų profesijų sąrašo yra išbraukti nepagrįstai.

Taip pat asociacija atkreipė dėmesį į būtinybę patikslinti darbuotojų trūkumo skaičiavimo metodiką, kad nebūtų iškraipomi duomenys apie realią situaciją darbo rinkoje.

 

KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

LR Aplinkos ministerijai

Valstybinei darbo inspekcijai

Viešųjų pirkimų tarnybai

DĖL Statybos darbų viešųjų pirkimų gerinimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį į statybos darbų viešuosiuose pirkimuose susiformavusią ydingą praktiką, susijusią su darbų sauga.

Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės siekia kuo labiau sumažinti pasiūlymų kainas, o tai provokuoja mažinti darbų saugos išlaidas, kadangi jų įvertinti perkančiosios organizacijos negali. Sumažinus darbų saugos išlaidas, darbų kaina tampa labiau konkurencinga, tačiau nėra įgyvendinamos darbų saugos statybvietėje priemonės.

Tokia praktika pažeidžia sąžiningos konkurencijos viešuosiuose pirkimuose principus, kadangi tos statybos įmonės, kurios sąžiningai įgyvendina darbų saugos reikalavimus, negauna užsakymų dėl didesnės savo pasiūlymo kainos.

Asociacija siūlo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad pasiūlymuose būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai, o perkančiosios organizacijos galėtų įvertinti ne tik bendrą pasiūlymo kainą, bet ir kainą atskirai be šių išlaidų. Taip pat siūlo formuoti praktiką, kad pasiūlymus vertinant pagal ekonominio naudingumo kriterijų, rangovų investicijos darbų saugai būtų vertinamos kaip ekonominio naudingumo kriterijus, suteikiant už tai papildomus balus, tokiu būdu skatinant rangovus investuoti į darbų saugą.

 

KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Daugiabučių namų butų apdailos
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo grąžinti ankščiau galiojusią statybos užbaigimo tvarką, pagal kurią daugiabučių namų statyba užbaigiama tik atlikus pilną visų butų apdailą.

Parduodant butus su daline apdaila, susidaro situacija, kuomet vieni gyventojai name jau gyvena, o kiti - butus dar tik įsirenginėja. Todėl gyvenantiems tenka kentėti triukšmą, dulkes, taršą bendrojo naudojimo patalpose ir liftuose. Laiptinės ir liftai dėl nuolatinio statybinių medžiagų, įrankių bei statybinių atliekų nešiojimo greitai nudėvimos.

Be to, būtų įrengimo rinkoje yra didžiulis "šešėlis", nes apdailos darbų užsakovai pagrinde yra fiziniai asmenys, kurie samdo rangovus ir atsiskaito su jais be jokių dokumentų. Nelegaliai dirbantys ar pajamas slepiantys rangovai gali pasiūlyti gyventojams pigesnes butų įrengimo kainas, bet valstybės biudžeto sąskaita. Įteisinus statybos užbaigimą tik su pilna apdaila, darbus turės organizuoti daugiabučio namo generalinis rangovas, kuris samdys tik legaliai veikiančius ir sąskaitas mokėjimui išrašančius subrangovus (įmones ar individualią veiklą su pažyma vykdančius fizinius asmenis). Tai sumažins "šešėlį" naujos statybos būtų įrengimo rinkoje.

 

KADA 2019 m. lapkričio 19 d.
KAM

LR Finansų ministerijai

LR Aplinkos ministerijai

DĖL

Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi, turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo pakeitimo projekto

APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad dėl neteisingo reguliavimo statybos veikla yra masiškai vykdoma pagal verslo liudijimus, nors didžiąją dalimi tai nėra smulkus verslas. Tokiu būdu nemokami valstybei mokesčiai bei nesąžiningai konkuruojama su kitais, didesnę mokestinę ir administracinę naštą patiriančiais, rangovais.

LR Finansų ministerijos parengtas projektas iškraipo statybos darbų esmę ir smulkaus verslo reguliavimo logiką, kadangi smulkiausią statybos veiklą siūloma išbraukti iš smulkaus verslo sąrašo, o stambiausia veikla šiame sąraše - paliekama.

Asociacijos nuomone, fiziniam asmeniui su verslo liudijimu gali būti leidžiama atlikti tik elementarius statybos darbus, kurių atlikimas yra paprastas ir sąlyginai saugus (pavyzdžiui, apdailos darbus: dažymas, plytelių klijavimas ir pan.), kas atitinka vieno žmogaus galimybes ir individualios veiklos esmę.

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statinio gyvavimo ciklo informacijos kaupimo ir perdavimo
APRAŠYMAS

Šiuo metu atskiri statybos techniniai reglamentai reglamentuoja skirtingus statybos proceso etapus (projektavimą, statybą, statybos užbaigimą), taip pat statinio naudojimo priežiūrą po statybos užbaigimo. Kiekvienam etapui reglamentai nustato privalomuosius dokumentus, jų saugojimo bei perdavimo statytojui tvarką. Tačiau unifikuoto reikalavimo kaupti ir perduoti visus statinio gyvavimo ciklo dokumentus (informaciją) statytojui, o vėliau - ir kiekvienam naujam savininkui, nėra.

Statinio gyvavimo ciklo dokumentų (informacijos) kaupimas sudarytų prielaidas kiekvienam statinio savininkui turėti apie statinį pilną ir įvairiapusišką informaciją, kuri naudinga statinio eksplotavimo metu, taip pat vykdant bet kokius vėlesnius statybos darbus (rekonstrukcijos, remonto, griovimo).

Asociacija siūlo nustatyti reikalavimą kaupti bei perduoti statinio gyvavimo ciklo informaciją. Informacija pradžioje perduodama statytojui, o vėliau - ir kiekvienam naujam savininkui.

Įgyvendinus asociacijos siūlymą, įvyktų esminis kokybinis pokytis, kuris duotų didelę naudą statybos ir nekilnojamojo turto sektoriui, visuomenei ir viešajam interesui.

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo projekto 
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria, kad statybininko saugos tapatybės kodo sistemą įgyvendintų pati valstybė, taip didindama viešąsias išlaidas. Tokios priemonės paprastai įgyvendinamos sektorinės savireguliacijos būdu, pasitelkiant asocijuotas struktūras, ką patvirtina daugelio Europos sąjungos valstybių praktika.

Be to, sąvoka „saugos tapatybė“ nėra apibrėžta teisės aktuose, todėl nėra aišku, apie ką eina kalba. Neaišku, kodėl kalbama apie „saugą“, kaip pagrindiniu įstatymo projekto tikslu nurodomas šešėlinės ekonomikos mažinimas.

  Pagal LR Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, steigiant valstybės informacinę sistemą, yra rengiama galimybių studija. Todėl          asociacija siūlo sustabdyti įstatymo projekto pateikimą Seimui ir visų pirma organizuoti studijos aptarimą su didžiausiomis statybos sektoriaus asociacijomis.

 

KADA 2019 m. rugsėjo mėn.
KAM Lietuvos standartizacijos departamentui
DĖL ISO standartų skaitmenizavimo srityje
APRAŠYMAS

Siekiant statybos pažangos, Lietuvoje yra pradėti statybos sektoriaus skaitmenizavimo procesai, į Viešųjų pirkimų įstatymą perkeltos ES direktyvos nuostatos, numatančios galimybę taikyti skaitmeninės statybos technologijas, o Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Statybos darbų pirkimų gairėse BIM taikymas yra rekomenduojamas kaip ekonominio naudingumo kriterijus. Privatus sektorius BIM taiko jau seniai.

Atsižvelgiant į statybų skaitmenizavimo aktualumą, asociacija prašo komiteto perimti atitinkamus ISO standartus statybos skaitmenizavimo srityje.

 

KADA 2019 m. rugsėjo mėn.
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Užimtumo tarnybai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DĖL Profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo ir Lietuvos profesijų klasifikatoriaus
APRAŠYMAS

Praktikoje statybos įmonės susiduria su sunkumais, įdarbinant darbuotojus ir trečiųjų valstybių, kadangi, nėra aišku, kokių kvalifikacijų darbuotojams yra taikoma lengvatinė įsidarbinimo tvarka pagal Profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

Asociacijos nuomone, Lietuvos profesijų klasifikatorius taip pat nėra tikslus ir išsamus. Kai kurių profesijų pavadinimai yra pasenę, profesijų klasifikacija ne visada teisinga subordinaciniu požiūriu, profesijų pavadinimai ne visada koreliuoja su šalyje rengiamų specialistų kvalifikacijų pavadinimais. Yra atvejų, kai profesijos tapatinamos ne su kvalifikacijomis, bet su kvalifikacijos sudarančiomis kompetencijomis (gebėjimais, žiniomis), t.y. yra pernelyg smulkmeniškos, kad galėtų būti taikomos savarankiškomis „profesijomis“. Be to, klasifikatorius nėra suderintas su Statybos sektoriaus profesiniu standartu.

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM Užimtumo tarnybai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DĖL Dėl profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo 
APRAŠYMAS

Praktikoje Lietuvos statybos įmonės susiduria su sunkumais, įdarbinant suvirintojus iš trečiųjų valstybių, kadangi, nėra aišku, kokiems suvirintojams yra taikoma lengvatinė įsidarbinimo tvarka.

Šiuo metu galiojančiame Profesijų, kurių darbuotojų trūkstą Lietuvos Respublikoje, sąraše naudojami profesijų kodai yra perimti iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus, kuris nėra nuoseklus ir tikslus. Asociacija siūlo patikslinti suvirintojų sampratą, įtraukiant visas įmanomas suvirintojų grupes (suvirintojo elektra, suvirintojo dujomis ir elektra, suvirintojo elektra rankiniu būdu ir t.t.).

 

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM

LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijai

LR Seimui

DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria, kad statybininko tapatybės identifikavimo kortelę įgyvendintų pati valstybė, taip didindama viešąsias išlaidas. Tokios priemonės paprastai įgyvendinamos sektorinės savireguliacijos būdu, pasitelkiant asocijuotas struktūras, ką patvirtina daugelio Europos sąjungos valstybių praktika.

Rinkoje jau yra sukurti ir naudojami IT instrumentai, kurie gali būti panaudoti, sprendžiant valstybės keliamas aktualijas. Todėl naujų instrumentų kūrimas valstybės lėšomis ekonomiškai yra nepateisinamas ir prieštarauja racionalaus lėšų panaudojimo principams.

 

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM Viešąjai įstaigai CPO LT 
DĖL Statybos rangos darbų sutarties projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo tobulinti VšĮ CPO LT parengtą Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų sutarties projektą, siekiant subalansuoti rangovų ir užsakovų teises, pareigas bei atsakomybę.

Asociacija pateikė pasiūlymus dėl: fiksuoto įkainio su peržiūra principo; darbų pratęsimų ir sustabdymų termino; 5 proc. mokėjimų sulaikymo; rangovams nebūdingų pareigų; sutarties užtikrinimo sumokėjimo; netęsybų bei kitų pasekmių už darbų vėlavimą; sutarties nutraukimo iš užsakovo pusės; ir kt.

 

KADA 2019 m. liepos mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo tobulinti Aplinkos ministerijos parengtą STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projektą, t.y. siaurinti fizinių asmenų galimybę būti savarankišku statybos dalyviu (veiklos apribojimai galėtų būti nustatomi pagal darbų rūšis, statinio rūšis arba darbų sumos dydį); tikslinti techninio projekto trūkumų šalinimo inicijavimo tvarką; tikslinti techninio prižiūrėtojo buvimo statybvietėje laiko skaičiavimo bei gebėjimo atlikti techninę priežiūrą įvertinimo tvarką; tikslinti rangovo ir techninio prižiūrėtojo funkcijas; labiau išnaudoti elektroninės statybos darbų žurnalo formos galimybes; tikslinti 1 priede pateiktą statybos darbų sričių klasifikavimą; ir kt.

 

KADA 2019 m. birželio mėn.
KAM

Viešajai įstaigai CPO LT

DĖL Statybos rangos darbų sutarties projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo tobulinti VšĮ CPO LT parengtą sutarties projektą, siekiant subalansuoti rangovų ir užsakovų teises, pareigas bei atsakomybę.

Asociacija pateikė pasiūlymus dėl: fiksuoto įkainio su peržiūra principo; darbų pratęsimų ir sustabdymo termino; 5 proc. mokėjimų sulaikymo; rangovo pareigos savo jėgomis bei sąskaita atlikti darbų suderinimus; rangovams nebūdingų pareigų; sutarties užtikrinimo sumokėjimo; delspinigių bei kitų pasekmių už darbų vėlavimą; sutarties nutraukimo iš užsakovo ar rangovo pusės; ir kt.

 

KADA 2019 m. birželio mėn.
KAM

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Viešajai įstaigai CPO LT

DĖL VšĮ CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria VšĮ CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo principams.

Asociacijos nuomone, Centrinių perkančiųjų organizacijų (CPO) teikiamos paslaugos pagal teisinę ir ekonominę prigimtį yra skirtos ne tiekėjams, bet perkančiosioms organizacijoms. Tiekėjai neperka iš CPO jokių paslaugų, bet laikosi imperatyvių procedūrų (būtina skirti imperatyvias procedūras nuo paslaugų). Todėl tiekėjų apmokestinimas už tariamai teikiamas paslaugas neturi pagrindo.

Be to, paslaugų tarifo skaičiavimas procentais nuo sandorio vertės (0,6 proc. nuo pagrindinės sutarties kainos) yra neteisingas tiekėjų atžvilgiu ir keistinas į fiksuotą kainą, kadangi, CPO teikiamų paslaugų kiekis, kokybė ir savikaina nepriklauso nuo sandorio vertės.

 

KADA

2019 m. birželio mėn.

KAM

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijai

DĖL Vyriausybės nutarimo "Dėl VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros įsteigimo ir valstybės turto investavimo"
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, steigiant VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą vietoje VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, tokia pertvarka jokių esminių pokyčių neduos, kadangi, vietoje valstybės valdomos įmonės bus įsteigta kita, valstybės valdoma organizacija (VšĮ). Tokia pertvarka nesumažins biudžeto išlaidų, neįves jokių kokybinių pokyčių statybos dalyvių atestavimo procese. Tai bus tik teisinės formos pakeitimas, patiriant papildomas išlaidas pertvarkos procesui įgyvendinti. 

Asociacija siūlo iš esmės peržiūrėti statybos dalyvių atestavimo procesą - šias veiklas vykdyti kartu su pagrindinėmis statybos dalyvius atstovaujančiomis asociacijomis, lygiavertės partnerystės pagrindais.

 

KADA 2019 m. birželio mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
DĖL Statybininko kortelės įvedimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo:

1) diegti Statybininko kortelę, pavedant šią funkciją Lietuvos statybininkų asociacijai arba paliekant rinkai;

2) išnaudoti šią universalią priemonę, siekiant įvairių tikslų:

- kaip patekimo į statybvietę kontrolės priemonę ("šešėlio" mažinimo priemonę);

- kaip darbuotojų, patenkančių į statybvietę, darbų saugos žinių kontrolės instrumentą;

- kaip dokumentą, patvirtinantį ir sudarantį galimybę patikrinti darbuotojų profesines kompetencijas, kai jos turi būti kontroliuojamos (pvz.: ypatingojo statinio rangovų darbuotojų, individualia statybos veikla užsiimančių asmenų).

 

KADA 2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir ministerijoms pagal kompetenciją
DĖL Statybų sektoriaus politikos formavimo institucijų
APRAŠYMAS

Asociacija kartu su kitomis statybos sektoriaus asociacijomis pateikė rezoliuciją dėl statybų sektoriaus politikos formavimo institucijų.

Asociacijos siūlo:

1. Vyriausybei statybos sektoriaus politikos formavimo funkciją perkelti į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

2. Seimui statybos sektoriaus įstatymų projektų bei kitų statybos sektoriaus klausimų nagrinėjimo funkciją perkelti į Seimo Ekonomikos komitetą. 

 

KADA 2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir ministerijoms pagal kompetenciją
DĖL Statybininko kortelės įvedimo
APRAŠYMAS

Asociacija kartu su kitomis statybos sektoriaus asociacijomis pateikė rezoliuciją dėl Statybininko krotelės įvedimo.

Asociacijos siūlo:

1. Pritarti Statybininko kortelės privalomam taikymui statybvietėse nuo 2020 01 01, apimant tokias funkcijas:

  • patekimo į statybvietę kontrolę;
  • statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos kompetencijų kontrolę;
  • ypatingojo statinio rangovo darbuotojų kompetencijų kontrolę;
  • individualią statybos veiklą vykdančių asmenų kompetencijų kontrolę.

2. Statybininko kortelės įteisinimo tikslu inicijuoti Statybos įstatymo, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų pakeitimus.

 

KADA  2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir ministerijoms pagal kompetenciją
DĖL Statybos sektoriaus darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų už mažiausią kainą
APRAŠYMAS

 Asociacija kartu su kitomis statybos sektoriaus asociacijomis pateikė rezoliuciją dėl statybos sektoriaus darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų už mažiausią kainą.

Asociacijos siūlo:

           1. Perkant statybos sektoriaus darbus ir paslaugas, mažiausios kainos metodą taikyti kuo rečiau.

Inicijuoti Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio pakeitimą, numatant, jog pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais negali sudaryti daugiau kaip 50 procentų bendros pirkimų vertės.

2. Formuoti perkančiųjų organizacijų požiūrį, kad racionalaus lėšų naudojimo principas savaime nereiškia pareigos pirkti už mažiausią kainą. Už mokesčių mokėtojų bei ES lėšas valstybė turi pirkti ne tai, kas pigiausia, o tai, kas valstybei reikalingiausia ir geriausia.

Šiuo požiūriu vadovautis vykdant statybos sektoriaus darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, taip pat planuojant ir skiriant lėšas konkretiems pirkimams.

3. Įpareigoti perkančiąsias organizacijas, prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu.

4. Skatinti perkančiąsias organizacijas aktyviau naudotis teise reikalauti, kad tiekėjai pagrįstų neįprastai mažą pasiūlytą kainą.

5. Siekiant paskatinti ir palengvinti ekonominio naudingumo metodo taikymą, sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą viešuosiuose pirkimuose.

 

KADA 2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

 

DĖL LR statybos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

 Asociacija nesutinka su siūlymu, kad VĮ SPSC vykdomą statybos dalyvių atestavimo funkciją perims naujai valstybės steigiama viešoji įstaiga. Asociacijos nuomone, tokia pertvarka nieko iš esmės nekeičia, kadangi vietoje valstybės valdomos įmonės bus įsteigta kita valstybės valdoma organizacija. Asociacija siūlo paminėtas funkcijas įgyvendinti per VšĮ „Skaitmeninė statyba“, kurios dalininkais yra 13 didžiausių statybos sektoriaus asociacijų. Tokia plati dalininkų sudėtis įgalins atstovauti ir derinti viso sektoriaus viešuosius interesus.

Asociacija siūlo išplėsti priemonių, kurios užskaitomos kaip atestuojamų vadovų kvalifikacijos tobulinimas, sąrašą. Taip pat siūlo, kad mokymo programos kvalifikacijos tobulinimui turi būti suderintos su ne su valstybės institucija, bet su sektorinėms asociacijoms, kadangi jos geriausiai žino sektoriaus poreikius.

Asociacija siūlo optimizuoti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą ir šiuo metu galiojančią procedūrą išskaidyti į dvi dalis: (1) principinio statybą leidžiančio dokumento išdavimas, kuris statytojui (investuotojui) patvirtina principinę galimybę statyti pageidaujamą statinį konkrečiame sklype; (2) teisės pradėti statybos darbus atsiradimas, kuriai reikalinga parengti išsamų techninį arba techninį-darbo projektą. Principiniam statybą leidžiančio dokumento išdavimui turėtų pakakti suderinti su kompetentingomis institucijomis tik bazinius statybos sprendinius, kurie gali būti susiję su viešuoju interesu bei gretimų sklypų / statinių savininkų teisėmis.

Asociacija atkreipė dėmesį, kad ypatingojo statinio rangovas privalo turėti darbuotojus vykdomų darbų sričiai, tačiau tai patikrinama tik VĮ SPSC atestato išdavimo metu, o vėliau nebekontroliuojama. Tai sudaro galimybę viešuosiuose pirkimuose laimėti rangovams, kurie neturi statybos srities darbuotojų ir tokios apimties darbų pats atlikti nėra pajėgus. Tai iškraipo konkurenciją, nes kitoms įmonėms viešųjų pirkimų užsakymų nelieka. Perkančiosioms organizacijoms pradėjus tikrinti, ar rangovas turi darbuotojus statybos darbams atlikti, atsirastų galimybė aiškiau atriboti rangovus nuo statybos valdytojų bei skaidriau organizuoti viešuosius pirkimus.

Asociacija siūlo koreguoti fizinių asmenų vykdomos statybos veiklos teisinį reguliavimą dviem esminiais aspektais: (1) užtikrinti individualią veiklą vykdančių asmenų kompetencijos kontrolę vietoje šiuo metu esančio, bet netaikomo reikalavimo būti inžinieriumi; (2) siaurinti statybos darbų, kuriuos gali atlikti individualią veiklą vykdantys asmenys, sąrašą, kad individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys atlikinėtų tik nesudėtingus statybos darbus, kuriuos saugiai ir kokybiškai gali atlikti vienas žmogus, kas ir atitinka individualios veiklos esmę.

 

KADA 2019 m. balandžio mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkapakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo keisti šiuo metu esančią statinio techninio paso koncepciją. Pasą apibrėžti kaip statinio gyvavimo ciklo informaciją ir ženkliai išplėsti paso turinį, t.y. elektronine forma kaupti duomenis ir dokumentus apie visą statinį bei jo naudojimą. Sukauptą informaciją privalomai perduoti kiekvienam statinio įgijėjui.

Tokia visaapimanti informacija apie statinį būtų naudinga savininkams, pirkėjamsm remonto darbus atliekantiems rangovams, kontroliuojančioms institucijoms.

 

KADA  2019 m. vasario mėn.
KAM

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui

DĖL  Statybos sektoriaus politikos formavimo institucijų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos sektorius yra viena iš problematiškiausių Lietuvos ūkio šakų: nelegalios statybos, didžiulis „šešėlis“, daugybė bankrotų, neskaidrūs viešieji pirkimai, neefektyvus valstybinių statybų valdymas, stringanti pastatų renovacija, per lėta skaitmenizacija ir dėl to menkai augantis darbo našumas bei įmonių konkurencingumas, per mažos paskatos statybos darbų eksportui, nuo realaus gyvenimo atsiliekantis teisinis reguliavimas, biurokratizmas ir kt.

Asociacijos nuomone, norint iš esmės spręsti statybos sektoriaus problemas, yra būtina politikos formavimo institucijų pertvarka.

Dauguma Aplinkos ministerijos veiklų yra susiję su aplinkosaugos temomis, pvz.: gamtos ištekliai, gamtos apsauga, taršos prevencija, klimato kaita, atliekos ir kt. Stambios ūkio šakos, tokios kaip gamyba, transportas, energetika, ryšiai, žemės ūkis, statyba ir pan., daro įtaką aplinkai. Tačiau tai, kad statyba daro įtaką aplinkai, savaime nėra pakankamas pagrindas šį sektorių priskirti Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai, nes pagal tokią logiką Aplinkos ministerijai reiktų priskirti ir daugelį kitų ūkio šakų.

Aplinkos ministerijos funkcijose užkoduotas iš principo ydingas požiūris - statyba vertinama ne kaip ūkio šaka, kurią reikia visakeriopai skatinti ir plėtoti, bet kaip įtakos aplinkai darytoja, kurią reikia griežtai reglamentuoti ir riboti. Esant tokiam požiūriui, bet kokios pažangesnės sektoriaus vystymo idėjos nėra palaikomos arba įgyvendinamos neadekvačiai lėtai. Jokių aktyvesnių veiksmų statybos sektoriui skatinti ir vystyti nesiimama.

Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, Asociacija siūlo inicijuoti diskusiją dėl statybos sektoriaus politikos formavimo funkcijų perdavimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Statybos pramonė yra viena iš Lietuvos ūkio pramonės šakų ir teisinis reguliavimas neturėtų būti atskirtas nuo kitos pramonės teisinio reguliavimo. Statybos pramonės poreikiai sutampa su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslais ir funkcijomis: pvz. ūkio vystymas, palankios aplinkos verslui kūrimas, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, technologijų ir inovacijų diegimas, eksporto ir investicijų skatinimas, konkurencingumo didinimas, viešųjų pirkimų geresnis reguliavimas, žmogiškųjų išteklių plėtra, ne maisto produktų rinkos priežiūra, produktų sauga, standartizacija, reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos ir kt.

Statybos sektoriaus politikos formavimo perdavimas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atitiktų ministerijų funkcijų paskirstymo algoritmą, pagal kurį strateginiams ūkio sektoriams įsteigiamos specialios ministerijos, o visus kitus ūkio sektorius kuruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

 

KADA  2019 m. sausio mėn.
KAM  LR aplinkos ministerijai
DĖL  Statybos darbų sričių
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedas, kuris apibrėžia statybos darbų sritis, iš esmės neperžiūrėtas jau ilgą laiką, todėl atsilieka nuo realaus gyvenimo ir turėtų būti atnaujintas.

1 priedu remiasi kiti statybos teisės aktai, valstybinės organizacijos savo veikloje (pvz. ypatingojo statinio rangovų atestavime), todėl teisingai, aiškiai ir išsamiai apibrėžti statybos darbų sritis yra svarbu.

Asociacija siūlo peržiūrėti priedą Nr.1 ir, konsultuojantis su asociacijomis bei ekspertais, jį patikslinti, atsižvelgiant į tobulėjančias technologijas, medžiagų derinius bei daugiafunkciškumą.

 

 

KADA  2019 m. sausio mėn.
KAM LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai             
DĖL  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti saugos ir sveikatos koordinatoriaus pareigą stabdyti darbus, kai nustatomos nesaugios darbo sąlygos ar nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Asociacijos nuomone, darbų saugos pažeidimai ir jų sukeltos pasekmės gali būti mažareikšmiai, o darbų sustabdymas gali sukelti didelius nuostolius (priklausomai nuo darbų pobūdžio, technologijos, ryšio su kitais darbais ar medžiagų tiekimu, specialiai jiems išnuomotais įrengimais, ir kt.). Todėl negalima stabdyti darbų dėl bet kokio smulkaus pažeidimo, nes tokiu atveju prevencinė priemonė neatitiks pažeidimo. Asociacija siūlo diferencijuoti pagal pažeidimo pobūdį, kada galima stabdyti darbus, o kada pradžioje būtina įspėti ir duoti galimybę trūkumus ištaisyti.

 

2018

KADA   2018 m. gruodžio mėn.
KAM  Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL  Statybos darbų pirkimų gairių projekto
APRAŠYMAS

Asociacija susipažino su Viešųjų pirkimų tarnybos parengtu Statybos darbų pirkimų gairių projektu ir pateikė eilę siūlymų dėl jų tobulinimo, įskaitant: dėl užsakovo rezervo taikymo, perteklinių rangovo pareigų atsisakymo, rangovo pareigos “viską įvertinti ir numatyti” aiškesnio apibrėžimo bei statybos dalyvių atsakomybių išgryninimo, skaičiuojamosios kainos tikslinimo galimybių, iš rangovo reikalaujamų garantijų lankstesnio taikymo, atsiskaitymo su rangovu užtikrinimo, greitesnio tiekėjų pasiūlymų įvertinimo, generalinio rangovo ir statybos valdytojo aiškesnio atskyrimo, jungtinės veiklos aiškesnio reglamentavimo, galutinės kainos ir įkainio principų aiškesnio atskyrimo, rangovų darbuotojų darbo užmokesčio vertinimo, tipinės rangos sutarties parengimo, lankstesnio statybos su projektavimu pirkimų taikymo, ekonominio naudingumo kriterijų išsamesnio reglamentavimo ir daugelio kitų.

 

KADA 2018 m. lapkričio mėn.
KAM LR finansų ministerijai
DĖL Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, didžioji dalis statybos darbų pagal savo esmę negali būti priskiriama smulkiam verslui, todėl yra brauktina iš verslo liudijimų veiklų sąrašo.

Asociacija siūlo, kad fiziniam asmeniui su verslo liudijimu būtų leidžiama atlikti tik elementarius statybos darbus, kurių atlikimas yra paprastas ir sąlyginai saugus (pvz. apdailos darbus: dažymas, plytelių klijavimas ir pan.). Tik tokia veikla gali būti laikoma vieno asmens vykdoma individualia veikla - smulkiu verslu.

Išbraukus didžiąją dalį statybos darbų iš verslo liudijimų veiklų sąrašo, bus sumokami adekvatūs mokesčiai valstybei bei užtikrinama sąžiningesnė konkurencija su kitais, didesnę mokestinę ir administracinę naštą patiriančiais, rangovais.

 

KADA  2018 m. lapkričio mėn.
KAM  LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai              
DĖL  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
APRAŠYMAS  Asociacija siūlo tobulinti parengtą nuostatų projektą, t. y.: išgryninti „savarankiškai dirbančio asmens“ sąvoką ir numatyti VDI teisę tikrinti tokius asmenis statybvietėse; aiškiau apibrėžti atvejus, kai būtinas statinio saugos ir sveikatos koordinatorius (įvedant statybvietėje esančių žmonių skaičiaus kriterijų); numatyti VDI galimybę gauti informaciją iš IS „Infostatyba“, o iš statybos dalyvių jos nebereikalauti; reglamentuoti patekimo į statybvietę tvarką; ir kt.

 

KADA  2018 m. lapkričio mėn.
KAM  LR Aplinkos ministerijai
DĖL  LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS  Asociacija nepritaria, kad projektavimo paslaugų ir statybos darbų viešieji pirkimai turi vykti tik atskirai, kad projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimas kartu tariamai inspiruoja rangovų įtaką projekto sprendiniams ir dėl to nukenčia projekto kokybė.

Asociacijos nuomone, užsakovo galimybė projektavimo procese pasinaudoti rangovo žiniomis sudaro prielaidas parengti praktiškesnius ir finansiškai labiau apgalvotus projektus. Būtent rangovai gali pasiūlyti, kokį sprendinį ar medžiagas konkrečiu atveju geriau naudoti, kaip racionaliau išspręsti vieną ar kitą mazgą, kaip logiškiau suderinti tam tikras medžiagas, kokių statinio sprendinių įgyvendinimas bus pernelyg sudėtingas ir brangus, kokie projekto sprendiniai kelia riziką statinio stabilumui ar kokybiniams parametrams.
Asociacija siūlo projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimo kartu arba atskirai klausimo LR viešųjų pirkimų įstatyme nereguliuoti, paliekant tai užsakovo pasirinkimui. Šio klausimo aptarimą perkelti į Viešųjų pirkimų tarnybos rengiamas rekomendacijas dėl statybos darbų pirkimo.

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui 
DĖL  Ypatingojo statinio statybos rangovo atestavimo procedūrų tobulinimo
APRAŠYMAS Asociacija siūlo tobulinti ypatingojo statinio rangovų atestavimo procedūrą, siekiant užtikrinti sąžiningą rangovų konkurenciją bei optimizuoti atestavimo procesus. Siekiant optimizuoti ir palengvinti rangovo darbuotojų kompetencijų tikrinimą, asociacija siūlo SPSC naudotis LSA turima statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų duomenų baze STATREG, prie kurios galima prisijungti ir informaciją gauti nuotoliniu būdu. Taip pat siūlo tikrinti ne tik formalų statybos taisyklių turėjimo faktą, bet ir taisyklių turinį, kadangi atestavimo metu rangovai gali pateikti netinkamas, pasenusias ir statybos normų bei reikalavimų neatitinkančias taisykles, kurios sudaro prielaidas rangovui atlikti darbus nekokybiškai ir pažeidžiant viešąjį interesą. 

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Viešųjų pirkimų tarnybai 
DĖL  Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo gairių
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo gairėms tobulinti. Asociacija siūlo tikslinti sąlygiškus ir neaiškius vertinimo kriterijus; tiksliau reglamentuoti atvejus, kai techninės priežiūros paslaugos perkamos nesant projekto ir statybos rangos sutarties; vertinti paslaugos teikėjo darbuotojų darbo užmokestį nesąžiningos konkurencijos prevencijos tikslu.

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai
DĖL  Statybos sektoriaus darbų saugos
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo aiškiau atskirti darbų saugos žinias nuo statybininko profesinių žinių.

Asociacijos nuomone, darbuotojas, kuris pageidauja dirbti statyboje, turi turėti ne tik profesijos žinias, bet ir nuo profesijos neatsiejamas saugos žinias, t.y. žinias apie tai, kaip darbus saugiai atlikti. Tokių žinių turėjimas turėtų būti darbuotojo kaip tam tikros srities profesionalo pareiga, o ne darbą suteikiančio darbdavio pareiga. Šias žinias darbuotojas jau turi turėti ateidamas dirbti. Asociacijos nuomone, toks reguliavimas teisingiau paskirstytų tarp šalių administracinę naštą ir atsakomybę.

 

KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, projekto lydraštyje deklaruojamas tikslas – pagerinti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos investicijų planų ir techninių darbo projektų kokybę – nebus pasiektas reguliuojant statybos produktus. Investicijų planų ir projektų kokybę nulemia jų rengėjų kvalifikacija (žinios ir patirtis), o statybos produktų reglamentavimas savaime nesprendžia kvalifikacijos problemų, tuo pačiu ir investicijų planų bei projektų kokybės problemų, kadangi nekvalifikuotas rengėjas gali padaryti klaidas parenkant net ir reglamentuojamus statybos produktus.

Asociacija siūlo šias problemas spręsti sutelkiant dėmesį į esminę priežastį - investicijų planų ir projektų rengėjų kvalifikaciją (kokie yra kvalifikacijos reikalavimai, kaip ji tikrinama, kaip parenkami investicijų planų ir techninių darbo projektų rengėjai, ir kt.).

 

KADA  2018 m. rugpjūčio mėn. 
KAM  Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL  Statybos darbų viešųjų pirkimų 
APRAŠYMAS

Viešųjų pirkimų tarnybos prašymu asociacija pateikė nuomonę dėl ydingos praktikos perkančiosioms organizacijoms rengiant techninių pasiūlymų reikalavimus.

Viešųjų pirkimų požiūriu, perkant statybos darbus kartu su projektavimu, tiekėjas yra vienas (viena įmonė arba viena ūkio subjektų grupė), tačiau statybos proceso požiūriu projektuotojas ir rangovas yra skirtingi statybos dalyviai su skirtingomis teisėmis ir pareigomis. Praktikoje užsakovai šiuos statybos dalyvius ir jų funkcijas supainioja.

Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad užsakovai nepakankamai kvalifikuotai parengia projektavimui skirtas technines užduotis, nors jos yra ypatingai svarbios kai statybos darbai perkami kartu su projektavimu, t.y., dar nesant projekto.

 

KADA  2018 m. rugpjūčio mėn. 
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacijos nuomone, informacijos ir dokumentų apie statinio statybą, statinio eksploatavimą ir bet kokius vėlesnius statybos darbus jame kaupimas būtų didelė vertybė. Kiekvienas statinio savininkas turėtų apie statinį pilną ir įvairiapusišką informaciją, kuri būtų labai naudinga tiek siekiant pagerinti statinio eksploatavimą, tiek vykdant bet kokius remontus ar kitokius statybos darbus. Asociacija siūlo parengti dokumentų ir informacijos sąrašą, kurie turi būti kaupiami apie kiekvieną statinį ir, keičiantis savininkams, privalomai perduodami naujam savininkui.

 

KADA  2018 m. liepos mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
APRAŠYMAS

 Asociacija atkreipė dėmesį, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimai vyksta vangiai arba visiškai nevyksta. Renovacijos darbų užsakymai regionuose neretai yra vienas pagrindinių pajamų šaltinių vietinėms statybos įmonėms, todėl stringant renovacijos pirkimams įmonės susiduria su sunkumais išlaikyti darbuotojus.

2014-2020 m. ES paramos laikotarpio pabaigoje bus skubama organizuoti ir užbaigti daugybę įvairių projektų, todėl statybos rinkoje pritrūks darbuotojų, padidės statybos darbų kainos. Todėl labai svarbu statybos darbų pirkimus organizuoti kiek įmanoma anksčiau ir tolygiau laiko požiūriu.

Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad statybos darbų viešieji pirkimai organizuojami neįvertinant sezoniškumo, t.y. viešųjų pirkimų procedūros organizuojamos pavasarį-vasarą, o darbai nukeliami į rudenį, todėl statybos procesas nėra racionalus nei valstybei nei rangovams.

 

KADA  2018 m. liepos mėn.
KAM  Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL  Statybos darbų viešųjų pirkimų rekomendacijų
APRAŠYMAS

Asociacija, atsižvelgdama į narių apklausos duomenis, pateikė pasiūlymus dėl rengiamų statybos darbų viešųjų pirkimų rekomendacijų.

Asociacija parengė statybos darbų viešųjų pirkimų problematikos ir jos sprendimo būdų suvestinę, į kurią įtrauktos pagrindinės aktualijos: dėl netinkamų kvalifikacijos reikalavimų; dėl papildomų darbų netinkamo supratimo; dėl fiksuotos kainos sutarties netinkamo supratimo; dėl užsakovo rezervo netaikymo; dėl piktnaudžiavimo sąlyga, kad rangovas privalo viską numatyti; dėl mažiausios kainos vertinimo metodo per dažno taikymo; dėl nekokybiškų techninių projektų; dėl rangovo atsakomybės nuo projektuotojo neatribojimo; dėl rangovams nebūdingų pareigų įtraukimo į sutartį; dėl pirkimų organizavimo neatsižvelgiant į sezoniškumą; dėl neaiškumo sudarant jungtinės veiklos sutartis; ir daugelio kitų.

 

KADA  2018 m. liepos mėn. 
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai
DĖL  Poveikio priemonių taikymo už darbo saugos pažeidimus
APRAŠYMAS

Asociacija pripažįsta darbų saugos svarbą statyboje, kaip vienoje iš rizikingiausių ūkinės veiklos sričių. Be to, statyboje susiformavo ydinga tendencija, kai rangovai nesilaiko darbų saugos ir taupo lėšas, tokiu būdu sumažindami darbų kainą ir įgydami nesąžiningą konkurencinį pranašumą prieš kitus rangovus, kurie laikosi darbų saugos reikalavimų.

Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, asociacija iš esmės pritarė, kad būtų taikomos poveikio priemonės atestuotiems statybos vadovams ir rangovams už darbų saugos pažeidimus: SPSC įspėjimas, privalomi darbų saugos kursai ir kt.

 

KADA  2018 m. liepos mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai, Aplinkos projektų valdymo agentūrai
DĖL  Statybos darbų atlikimo ir kokybės užtikrinimo garantijų vandentvarkos projektuose
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį į ydingą praktiką ES finansuojamuose vandentvarkos projektuose, kai iš statybos rangovų reikalaujama besidubliuojančių (perteklinių) garantijų.

Statybos darbų atlikimui prašoma pateikti banko ar draudimo bendrovės atlikimo užtikrinimo garantiją 10 proc. darbų sumai ir tuo pačiu metu taikomas 10 proc. dydžio mokėjimo sulaikymas. Užbaigus darbus, taikomos 5 proc. darbų sumos garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo garantijos pagal Statybos įstatymą ir taip pat papildomai taikomas 5 proc. dydžio mokėjimo sulaikymas. Besidubliuojančių (perteklinių) garantijų taikymas sukuria rangovams papildomus kaštus ir yra neadekvatus, nes užsakovo teisėms apsaugoti pakanka taikyti po vieną garantijos būdą tiek darbų atlikimui, tiek kokybei užtikrinti.

 

KADA  2018 m. gegužės mėn.  
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  LR statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pritarė atvirų duomenų apimties didinimui Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, siekiant statybų procedūrų skaidrumo. Taip pat siūlo Statybos įstatyme numatyti galimybę atvirų duomenų principu viešinti ir kitą reikšmingą informaciją (pvz. miestų 3D modelius).

 

KADA  2018 m. gegužės mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacijos nuomone, statinio statybos techninei priežiūrai skiriamo minimalaus laiko reglamentavimas pagal statinio paskirtį yra tobulintinas. Tos pačios rūšies statiniams ar darbams gali būti reikalingas skirtingas valandų skaičius, nes statiniai ir darbai, nors ir priklausantys tai pačiai rūšiai, savo turiniu gali būti skirtingi, nevienodai imlūs techninės priežiūros laikui. Todėl svarstytina, kokie dar papildomi kriterijai minimaliam laikui apskaičiuoti galėtų būti naudojami.

 

KADA  2018 m. balandžio mėn.    
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai, Aplinkos ministerijai
DĖL  STR „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė VDI siūlymui didinti statybos dalyvių darbų saugos žinias, integruojant jas į statybos dalyvių atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.

Taip pat siūlo optimizuoti statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos organizavimą įmonėse. Asociacijos nuomone, darbuotojas, kuris pageidauja dirbti statyboje, turi turėti ne tik amato žinias, bet ir nuo to amato neatsiejamas saugos žinias, kaip tą amatą saugiai atlikti. Tokios žinios turėtų būti įgyjamos profesinio mokymo metu, ir neturėtų patekti į darbdaviui privalomo darbų saugos instruktažo apimtį. 

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS  Asociacija pritarė elektroninio statybos darbų žurnalo įteisinimui. Kartu siūlo tobulinti Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą, kad elektroninio žurnalo naudojimas būtų paprastesnis ir suteiktų užsakovui bei rangovui daugiau galimybių.

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Valstybinės darbo inspekcijos prašymu
DĖL  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo kontroliuoti, kaip individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys laikosi darbų saugos reikalavimų statybvietėse, taip pat didinti saugos sprendinių kokybę projektavimo ir projekto ekspertizės etape, tikslinti saugos ir sveikatos koordinatoriaus įgalinimus.

 

KADA  2018 m. sausio mėn.
KAM  Ūkio ministerijai, Konkurencijos tarybai, Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL  Jungtinės veiklos sutarčių sudarymo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose
APRAŠYMAS Asociacija kartu su kitomis asociacijomis (asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija ir Lietuvos santechnikų asociacija), atsižvelgdamos į Konkurencijos tarybos formuojamus precedentus, prašo surengti diskusiją su statybos sektoriaus atstovais dėl jungtinės veiklos sutarčių sudarymo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose. Statybos sektoriui reikalingas aiškumas, kaip ūkio subjektų grupėms toliau sudarinėti jungtinės veiklos sutartis ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose be rizikos pažeisti Konkurencijos įstatymą.

 

KADA  2018 sausio mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  Elektroninio statybos darbų žurnalo ir statybų skaitmeninimo
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį, kad galiojanti statybos darbų žurnalo pildymo tvarka suponuoja, kad žurnalas gali būti pildomas tik popierine forma, kaip rašytinis dokumentas, o tai neatitinka galiojančių įstatymų, šalyje vykstančių statybos skaitmeninimo procesų ir šiandieninių rinkos poreikių. Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad Vyriausybės strateginio komiteto sprendimai dėl statybų sektoriaus skaitmenizavimo nėra įgyvendinami, jokie darbai šioje srityje nėra atliekami. Asociacija prašo palaikyti ir skatinti pažangių skaitmeninių sprendinių naudojimą statyboje.

 

2017

KADA 2017 12
KAM Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
DĖL elektroninio statybos darbų žurnalo
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį į besiformuojančią ydingą praktiką, kai valstybės institucijos užsako suprogramuoti elektroninį statybos darbų žurnalą, kaip individuliai joms pritaikytą programinį produktą, nors žurnalo struktūrą, turinį bei naudojimą reglamentuoja teisės aktai, o jau sukurtą žurnalą galimą įsigyti rinkoje už ženkliai mažesnę kainą. Toks precedentas stabdys elektroninio žurnalo plėtrą bei rodo neefektyvų viešų finansų naudojimą.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos sutarties projekto
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę rangovams aktualių pastabų: dėl apmokėjimo už darbus užtikrinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl sutarties nutraukimo pagrindų subalansavimo; dėl procedūrų optimizavimo.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL galimybės statybos darbų žurnalą pildyti elektronine forma, kaip elektroninį dokumentą, naudojant elektroninį parašą
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį, kad galiojanti Statybos darbų žurnalo pildymo tvarka suponuoja, jog žurnalas gali būti pildomas tik popierine forma, kaip rašytinis dokumentas, o tai neatitinka galiojančių įstatymų, šalyje vykstančių statybos skaitmenizavimo procesų bei šiandieninių rinkos poreikių. Asociacija siūlo patikslinti STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, suderinant su galiojančiais įstatymais bei numatant statybos darbų žurnalo pildymo elektronine forma galimybę, o žurnalo formos (rašytinis ar elektroninis) pasirinkimo teisę suteikti užsakovui.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo naujos redakcijos
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę rangovams aktualių pastabų: dėl kainos ir įkainio principo painiavos; dėl ribojimo rangovams – fiziniams asmenims dalyvauti renovacijoje; dėl papildomų kiekių ir nenumatytų darbų apmokėjimo; dėl apmokėjimo už darbus užtikrinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl sutarties nutraukimo pagrindų; dėl gyventojų galimybės pirkti renovacijos darbus už brangesnę kainą nei numatyta investicijų plane ir kt.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių naujos redakcijos
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus dėl gyventojų galimybės pirkti renovacijos darbus už brangesnę kainą nei numatyta investicijų plane. Tokia sąlyga išplėstų užsakovų pasirinkimo galimybes ir leistų sutaupyti laiko bei resursų neorganizuojant naujos pirkimo procedūros, kai nėra rangovų, galinčių atlikti darbus už investicijų plane nustatytą kainą. Asociacija taip pat pateikė pasiūlymus, kad atsiskaitant su rangovais būtų laikomasi atsiskaitymo terminų, kurie nustatyti LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme.

 

KADA 2017 10
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL rangos įmonių ir statybos inžinierių atestavimo funkcijų perdavimo savireguliacijai
APRAŠYMAS Asociacija informavo ministeriją, kad yra priėmusi sprendimą vykdyti atestavimo funkcijas ir pakvietė aptarti atestavimo sklandaus perdavimo savireguliacijai klausimus.

 

KADA 2017 09
KAM VšĮ CPO LT, Viešųjų pirkimų tarnybai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai
DĖL statybos darbų įkainių reguliavimo
APRAŠYMAS Asociacijos nuomone, sudarant preliminarias sutartis per CPO sistemą maksimalūs statybos darbų įkainiai negali būti ustatomi. Statybos sektoriuje nėra monopolijų, natūrali rangovų konkurencija neleidžia statybos darbų kainoms nepagrįstai didėti. Maksimalių įkainių nustatymas sudarant preliminarias sutartis per CPO sistemą faktiškai tampa paslėptu valstybiniu kainų reguliavimu.

 

KADA 2017 07-08
KAM VšĮ CPO LT
DĖL bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų pagrindinės sutarties projekto.
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę aktualių pastabų: dėl kainos ir įkainio principo painiavos; dėl papildomų kiekių ir nenumatytų darbų apmokėjimo; dėl apmokėjimo už darbus vilkinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl defektų šalinimo procedūrų sureguliavimo; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl nesąžiningų sutarties nutraukimo pagrindų; ir kt.