KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo apsvarstyti statybą leidžiančio dokumento proceso pertvarkos galimybę, optimizuojant statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą bei padarant šalies rinką patrauklesne investuotojams.

Siūloma šiuo metu galiojančią procedūrą išskaidyti į dvi dalis: (1) statybą leidžiančio dokumento išdavimas, kuris statytojui patvirtina principinę galimybę statyti pageidaujamą statinį konkrečiame sklype; (2) teisės pradėti statybos darbus atsiradimas, kuriai reikalinga parengti išsamų techninį arba techninį-darbo projektą.

Principiniam statybą leidžiančio dokumento išdavimui turi pakakti suderinti su kompetetingomis institucijomis tik bazinius statybos sprendinius, kurie gali būti susiję su viešuoju interesu bei gretimų sklypų / statinių savininikų teisėmis. Baziniai statybos sprendiniai gali būti rengiami kaip atskiras nedidelės apimties projektas (pvz.: konceptinis projektas) arba kaip techninio projekto ar techninio-darbo projekto dalis (ši dalis vėliau, po statybos leidimo gavimo integruojama į pilnos apimties projektą).

Tokiu būdu išsamaus techninio arba techninio-darbo projekto parengimas (t.y. sudėtingiausi, ilgiausi ir brangiausiai kainuojantys formalumai) nukeliami į antrą etapą, kai statytojas jau turi principinį leidimą statyti, t.y. kai turi savotišką garantiją, kad tolesnės investicijomis į projektavimą nebus nuostolingos.

Toks proceso išskaidymas ne tik teisingiau sumodeliuotų statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą, bet ir labiau pritrauktų investuotojus, kadangi investuotojams svarbūs sprendimai dėl principinio leidimo statyti tam tikrą statinį būtų priimami gana greitai, t.y. dar neinvestavus laiko ir lėšų į techninio projekto parengimą.

 

KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM Užimtumo tarnybai
DĖL Profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos sektoriuje trūksta betonuotojų. Todėl betonuotojai iš trūkstamų profesijų sąrašo yra išbraukti nepagrįstai.

Taip pat asociacija atkreipė dėmesį į būtinybę patikslinti darbuotojų trūkumo skaičiavimo metodiką, kad nebūtų iškraipomi duomenys apie realią situaciją darbo rinkoje.

 

KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

LR Aplinkos ministerijai

Valstybinei darbo inspekcijai

Viešųjų pirkimų tarnybai

DĖL Statybos darbų viešųjų pirkimų gerinimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį į statybos darbų viešuosiuose pirkimuose susiformavusią ydingą praktiką, susijusią su darbų sauga.

Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės siekia kuo labiau sumažinti pasiūlymų kainas, o tai provokuoja mažinti darbų saugos išlaidas, kadangi jų įvertinti perkančiosios organizacijos negali. Sumažinus darbų saugos išlaidas, darbų kaina tampa labiau konkurencinga, tačiau nėra įgyvendinamos darbų saugos statybvietėje priemonės.

Tokia praktika pažeidžia sąžiningos konkurencijos viešuosiuose pirkimuose principus, kadangi tos statybos įmonės, kurios sąžiningai įgyvendina darbų saugos reikalavimus, negauna užsakymų dėl didesnės savo pasiūlymo kainos.

Asociacija siūlo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad pasiūlymuose būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai, o perkančiosios organizacijos galėtų įvertinti ne tik bendrą pasiūlymo kainą, bet ir kainą atskirai be šių išlaidų. Taip pat siūlo formuoti praktiką, kad pasiūlymus vertinant pagal ekonominio naudingumo kriterijų, rangovų investicijos darbų saugai būtų vertinamos kaip ekonominio naudingumo kriterijus, suteikiant už tai papildomus balus, tokiu būdu skatinant rangovus investuoti į darbų saugą.

 

KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Daugiabučių namų butų apdailos
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo grąžinti ankščiau galiojusią statybos užbaigimo tvarką, pagal kurią daugiabučių namų statyba užbaigiama tik atlikus pilną visų butų apdailą.

Parduodant butus su daline apdaila, susidaro situacija, kuomet vieni gyventojai name jau gyvena, o kiti - butus dar tik įsirenginėja. Todėl gyvenantiems tenka kentėti triukšmą, dulkes, taršą bendrojo naudojimo patalpose ir liftuose. Laiptinės ir liftai dėl nuolatinio statybinių medžiagų, įrankių bei statybinių atliekų nešiojimo greitai nudėvimos.

Be to, būtų įrengimo rinkoje yra didžiulis "šešėlis", nes apdailos darbų užsakovai pagrinde yra fiziniai asmenys, kurie samdo rangovus ir atsiskaito su jais be jokių dokumentų. Nelegaliai dirbantys ar pajamas slepiantys rangovai gali pasiūlyti gyventojams pigesnes butų įrengimo kainas, bet valstybės biudžeto sąskaita. Įteisinus statybos užbaigimą tik su pilna apdaila, darbus turės organizuoti daugiabučio namo generalinis rangovas, kuris samdys tik legaliai veikiančius ir sąskaitas mokėjimui išrašančius subrangovus (įmones ar individualią veiklą su pažyma vykdančius fizinius asmenis). Tai sumažins "šešėlį" naujos statybos būtų įrengimo rinkoje.

 

KADA 2019 m. lapkričio 19 d.
KAM

LR Finansų ministerijai

LR Aplinkos ministerijai

DĖL

Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi, turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo pakeitimo projekto

APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad dėl neteisingo reguliavimo statybos veikla yra masiškai vykdoma pagal verslo liudijimus, nors didžiąją dalimi tai nėra smulkus verslas. Tokiu būdu nemokami valstybei mokesčiai bei nesąžiningai konkuruojama su kitais, didesnę mokestinę ir administracinę naštą patiriančiais, rangovais.

LR Finansų ministerijos parengtas projektas iškraipo statybos darbų esmę ir smulkaus verslo reguliavimo logiką, kadangi smulkiausią statybos veiklą siūloma išbraukti iš smulkaus verslo sąrašo, o stambiausia veikla šiame sąraše - paliekama.

Asociacijos nuomone, fiziniam asmeniui su verslo liudijimu gali būti leidžiama atlikti tik elementarius statybos darbus, kurių atlikimas yra paprastas ir sąlyginai saugus (pavyzdžiui, apdailos darbus: dažymas, plytelių klijavimas ir pan.), kas atitinka vieno žmogaus galimybes ir individualios veiklos esmę.

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statinio gyvavimo ciklo informacijos kaupimo ir perdavimo
APRAŠYMAS

Šiuo metu atskiri statybos techniniai reglamentai reglamentuoja skirtingus statybos proceso etapus (projektavimą, statybą, statybos užbaigimą), taip pat statinio naudojimo priežiūrą po statybos užbaigimo. Kiekvienam etapui reglamentai nustato privalomuosius dokumentus, jų saugojimo bei perdavimo statytojui tvarką. Tačiau unifikuoto reikalavimo kaupti ir perduoti visus statinio gyvavimo ciklo dokumentus (informaciją) statytojui, o vėliau - ir kiekvienam naujam savininkui, nėra.

Statinio gyvavimo ciklo dokumentų (informacijos) kaupimas sudarytų prielaidas kiekvienam statinio savininkui turėti apie statinį pilną ir įvairiapusišką informaciją, kuri naudinga statinio eksplotavimo metu, taip pat vykdant bet kokius vėlesnius statybos darbus (rekonstrukcijos, remonto, griovimo).

Asociacija siūlo nustatyti reikalavimą kaupti bei perduoti statinio gyvavimo ciklo informaciją. Informacija pradžioje perduodama statytojui, o vėliau - ir kiekvienam naujam savininkui.

Įgyvendinus asociacijos siūlymą, įvyktų esminis kokybinis pokytis, kuris duotų didelę naudą statybos ir nekilnojamojo turto sektoriui, visuomenei ir viešajam interesui.

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo projekto 
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria, kad statybininko saugos tapatybės kodo sistemą įgyvendintų pati valstybė, taip didindama viešąsias išlaidas. Tokios priemonės paprastai įgyvendinamos sektorinės savireguliacijos būdu, pasitelkiant asocijuotas struktūras, ką patvirtina daugelio Europos sąjungos valstybių praktika.

Be to, sąvoka „saugos tapatybė“ nėra apibrėžta teisės aktuose, todėl nėra aišku, apie ką eina kalba. Neaišku, kodėl kalbama apie „saugą“, kaip pagrindiniu įstatymo projekto tikslu nurodomas šešėlinės ekonomikos mažinimas.

  Pagal LR Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, steigiant valstybės informacinę sistemą, yra rengiama galimybių studija. Todėl          asociacija siūlo sustabdyti įstatymo projekto pateikimą Seimui ir visų pirma organizuoti studijos aptarimą su didžiausiomis statybos sektoriaus asociacijomis.

 

KADA 2019 m. rugsėjo mėn.
KAM Lietuvos standartizacijos departamentui
DĖL ISO standartų skaitmenizavimo srityje
APRAŠYMAS

Siekiant statybos pažangos, Lietuvoje yra pradėti statybos sektoriaus skaitmenizavimo procesai, į Viešųjų pirkimų įstatymą perkeltos ES direktyvos nuostatos, numatančios galimybę taikyti skaitmeninės statybos technologijas, o Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Statybos darbų pirkimų gairėse BIM taikymas yra rekomenduojamas kaip ekonominio naudingumo kriterijus. Privatus sektorius BIM taiko jau seniai.

Atsižvelgiant į statybų skaitmenizavimo aktualumą, asociacija prašo komiteto perimti atitinkamus ISO standartus statybos skaitmenizavimo srityje.

 

KADA 2019 m. rugsėjo mėn.
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Užimtumo tarnybai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DĖL Profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo ir Lietuvos profesijų klasifikatoriaus
APRAŠYMAS

Praktikoje statybos įmonės susiduria su sunkumais, įdarbinant darbuotojus ir trečiųjų valstybių, kadangi, nėra aišku, kokių kvalifikacijų darbuotojams yra taikoma lengvatinė įsidarbinimo tvarka pagal Profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

Asociacijos nuomone, Lietuvos profesijų klasifikatorius taip pat nėra tikslus ir išsamus. Kai kurių profesijų pavadinimai yra pasenę, profesijų klasifikacija ne visada teisinga subordinaciniu požiūriu, profesijų pavadinimai ne visada koreliuoja su šalyje rengiamų specialistų kvalifikacijų pavadinimais. Yra atvejų, kai profesijos tapatinamos ne su kvalifikacijomis, bet su kvalifikacijos sudarančiomis kompetencijomis (gebėjimais, žiniomis), t.y. yra pernelyg smulkmeniškos, kad galėtų būti taikomos savarankiškomis „profesijomis“. Be to, klasifikatorius nėra suderintas su Statybos sektoriaus profesiniu standartu.

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM Užimtumo tarnybai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DĖL Dėl profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo 
APRAŠYMAS

Praktikoje Lietuvos statybos įmonės susiduria su sunkumais, įdarbinant suvirintojus iš trečiųjų valstybių, kadangi, nėra aišku, kokiems suvirintojams yra taikoma lengvatinė įsidarbinimo tvarka.

Šiuo metu galiojančiame Profesijų, kurių darbuotojų trūkstą Lietuvos Respublikoje, sąraše naudojami profesijų kodai yra perimti iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus, kuris nėra nuoseklus ir tikslus. Asociacija siūlo patikslinti suvirintojų sampratą, įtraukiant visas įmanomas suvirintojų grupes (suvirintojo elektra, suvirintojo dujomis ir elektra, suvirintojo elektra rankiniu būdu ir t.t.).

 

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM

LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijai

LR Seimui

DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria, kad statybininko tapatybės identifikavimo kortelę įgyvendintų pati valstybė, taip didindama viešąsias išlaidas. Tokios priemonės paprastai įgyvendinamos sektorinės savireguliacijos būdu, pasitelkiant asocijuotas struktūras, ką patvirtina daugelio Europos sąjungos valstybių praktika.

Rinkoje jau yra sukurti ir naudojami IT instrumentai, kurie gali būti panaudoti, sprendžiant valstybės keliamas aktualijas. Todėl naujų instrumentų kūrimas valstybės lėšomis ekonomiškai yra nepateisinamas ir prieštarauja racionalaus lėšų panaudojimo principams.

 

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM Viešąjai įstaigai CPO LT 
DĖL Statybos rangos darbų sutarties projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo tobulinti VšĮ CPO LT parengtą Bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų sutarties projektą, siekiant subalansuoti rangovų ir užsakovų teises, pareigas bei atsakomybę.

Asociacija pateikė pasiūlymus dėl: fiksuoto įkainio su peržiūra principo; darbų pratęsimų ir sustabdymų termino; 5 proc. mokėjimų sulaikymo; rangovams nebūdingų pareigų; sutarties užtikrinimo sumokėjimo; netęsybų bei kitų pasekmių už darbų vėlavimą; sutarties nutraukimo iš užsakovo pusės; ir kt.

 

KADA 2019 m. liepos mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo tobulinti Aplinkos ministerijos parengtą STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projektą, t.y. siaurinti fizinių asmenų galimybę būti savarankišku statybos dalyviu (veiklos apribojimai galėtų būti nustatomi pagal darbų rūšis, statinio rūšis arba darbų sumos dydį); tikslinti techninio projekto trūkumų šalinimo inicijavimo tvarką; tikslinti techninio prižiūrėtojo buvimo statybvietėje laiko skaičiavimo bei gebėjimo atlikti techninę priežiūrą įvertinimo tvarką; tikslinti rangovo ir techninio prižiūrėtojo funkcijas; labiau išnaudoti elektroninės statybos darbų žurnalo formos galimybes; tikslinti 1 priede pateiktą statybos darbų sričių klasifikavimą; ir kt.

 

KADA 2019 m. birželio mėn.
KAM

Viešajai įstaigai CPO LT

DĖL Statybos rangos darbų sutarties projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo tobulinti VšĮ CPO LT parengtą sutarties projektą, siekiant subalansuoti rangovų ir užsakovų teises, pareigas bei atsakomybę.

Asociacija pateikė pasiūlymus dėl: fiksuoto įkainio su peržiūra principo; darbų pratęsimų ir sustabdymo termino; 5 proc. mokėjimų sulaikymo; rangovo pareigos savo jėgomis bei sąskaita atlikti darbų suderinimus; rangovams nebūdingų pareigų; sutarties užtikrinimo sumokėjimo; delspinigių bei kitų pasekmių už darbų vėlavimą; sutarties nutraukimo iš užsakovo ar rangovo pusės; ir kt.

 

KADA 2019 m. birželio mėn.
KAM

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Viešajai įstaigai CPO LT

DĖL VšĮ CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria VšĮ CPO LT teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo principams.

Asociacijos nuomone, Centrinių perkančiųjų organizacijų (CPO) teikiamos paslaugos pagal teisinę ir ekonominę prigimtį yra skirtos ne tiekėjams, bet perkančiosioms organizacijoms. Tiekėjai neperka iš CPO jokių paslaugų, bet laikosi imperatyvių procedūrų (būtina skirti imperatyvias procedūras nuo paslaugų). Todėl tiekėjų apmokestinimas už tariamai teikiamas paslaugas neturi pagrindo.

Be to, paslaugų tarifo skaičiavimas procentais nuo sandorio vertės (0,6 proc. nuo pagrindinės sutarties kainos) yra neteisingas tiekėjų atžvilgiu ir keistinas į fiksuotą kainą, kadangi, CPO teikiamų paslaugų kiekis, kokybė ir savikaina nepriklauso nuo sandorio vertės.

 

KADA

2019 m. birželio mėn.

KAM

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijai

DĖL Vyriausybės nutarimo "Dėl VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros įsteigimo ir valstybės turto investavimo"
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, steigiant VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą vietoje VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, tokia pertvarka jokių esminių pokyčių neduos, kadangi, vietoje valstybės valdomos įmonės bus įsteigta kita, valstybės valdoma organizacija (VšĮ). Tokia pertvarka nesumažins biudžeto išlaidų, neįves jokių kokybinių pokyčių statybos dalyvių atestavimo procese. Tai bus tik teisinės formos pakeitimas, patiriant papildomas išlaidas pertvarkos procesui įgyvendinti. 

Asociacija siūlo iš esmės peržiūrėti statybos dalyvių atestavimo procesą - šias veiklas vykdyti kartu su pagrindinėmis statybos dalyvius atstovaujančiomis asociacijomis, lygiavertės partnerystės pagrindais.

 

KADA 2019 m. birželio mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
DĖL Statybininko kortelės įvedimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo:

1) diegti Statybininko kortelę, pavedant šią funkciją Lietuvos statybininkų asociacijai arba paliekant rinkai;

2) išnaudoti šią universalią priemonę, siekiant įvairių tikslų:

- kaip patekimo į statybvietę kontrolės priemonę ("šešėlio" mažinimo priemonę);

- kaip darbuotojų, patenkančių į statybvietę, darbų saugos žinių kontrolės instrumentą;

- kaip dokumentą, patvirtinantį ir sudarantį galimybę patikrinti darbuotojų profesines kompetencijas, kai jos turi būti kontroliuojamos (pvz.: ypatingojo statinio rangovų darbuotojų, individualia statybos veikla užsiimančių asmenų).

 

KADA 2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir ministerijoms pagal kompetenciją
DĖL Statybų sektoriaus politikos formavimo institucijų
APRAŠYMAS

Asociacija kartu su kitomis statybos sektoriaus asociacijomis pateikė rezoliuciją dėl statybų sektoriaus politikos formavimo institucijų.

Asociacijos siūlo:

1. Vyriausybei statybos sektoriaus politikos formavimo funkciją perkelti į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

2. Seimui statybos sektoriaus įstatymų projektų bei kitų statybos sektoriaus klausimų nagrinėjimo funkciją perkelti į Seimo Ekonomikos komitetą. 

 

KADA 2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir ministerijoms pagal kompetenciją
DĖL Statybininko kortelės įvedimo
APRAŠYMAS

Asociacija kartu su kitomis statybos sektoriaus asociacijomis pateikė rezoliuciją dėl Statybininko krotelės įvedimo.

Asociacijos siūlo:

1. Pritarti Statybininko kortelės privalomam taikymui statybvietėse nuo 2020 01 01, apimant tokias funkcijas:

  • patekimo į statybvietę kontrolę;
  • statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos kompetencijų kontrolę;
  • ypatingojo statinio rangovo darbuotojų kompetencijų kontrolę;
  • individualią statybos veiklą vykdančių asmenų kompetencijų kontrolę.

2. Statybininko kortelės įteisinimo tikslu inicijuoti Statybos įstatymo, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų pakeitimus.

 

KADA  2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir ministerijoms pagal kompetenciją
DĖL Statybos sektoriaus darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų už mažiausią kainą
APRAŠYMAS

 Asociacija kartu su kitomis statybos sektoriaus asociacijomis pateikė rezoliuciją dėl statybos sektoriaus darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų už mažiausią kainą.

Asociacijos siūlo:

           1. Perkant statybos sektoriaus darbus ir paslaugas, mažiausios kainos metodą taikyti kuo rečiau.

Inicijuoti Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio pakeitimą, numatant, jog pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais negali sudaryti daugiau kaip 50 procentų bendros pirkimų vertės.

2. Formuoti perkančiųjų organizacijų požiūrį, kad racionalaus lėšų naudojimo principas savaime nereiškia pareigos pirkti už mažiausią kainą. Už mokesčių mokėtojų bei ES lėšas valstybė turi pirkti ne tai, kas pigiausia, o tai, kas valstybei reikalingiausia ir geriausia.

Šiuo požiūriu vadovautis vykdant statybos sektoriaus darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, taip pat planuojant ir skiriant lėšas konkretiems pirkimams.

3. Įpareigoti perkančiąsias organizacijas, prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu.

4. Skatinti perkančiąsias organizacijas aktyviau naudotis teise reikalauti, kad tiekėjai pagrįstų neįprastai mažą pasiūlytą kainą.

5. Siekiant paskatinti ir palengvinti ekonominio naudingumo metodo taikymą, sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą viešuosiuose pirkimuose.

 

KADA 2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

 

DĖL LR statybos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

 Asociacija nesutinka su siūlymu, kad VĮ SPSC vykdomą statybos dalyvių atestavimo funkciją perims naujai valstybės steigiama viešoji įstaiga. Asociacijos nuomone, tokia pertvarka nieko iš esmės nekeičia, kadangi vietoje valstybės valdomos įmonės bus įsteigta kita valstybės valdoma organizacija. Asociacija siūlo paminėtas funkcijas įgyvendinti per VšĮ „Skaitmeninė statyba“, kurios dalininkais yra 13 didžiausių statybos sektoriaus asociacijų. Tokia plati dalininkų sudėtis įgalins atstovauti ir derinti viso sektoriaus viešuosius interesus.

Asociacija siūlo išplėsti priemonių, kurios užskaitomos kaip atestuojamų vadovų kvalifikacijos tobulinimas, sąrašą. Taip pat siūlo, kad mokymo programos kvalifikacijos tobulinimui turi būti suderintos su ne su valstybės institucija, bet su sektorinėms asociacijoms, kadangi jos geriausiai žino sektoriaus poreikius.

Asociacija siūlo optimizuoti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą ir šiuo metu galiojančią procedūrą išskaidyti į dvi dalis: (1) principinio statybą leidžiančio dokumento išdavimas, kuris statytojui (investuotojui) patvirtina principinę galimybę statyti pageidaujamą statinį konkrečiame sklype; (2) teisės pradėti statybos darbus atsiradimas, kuriai reikalinga parengti išsamų techninį arba techninį-darbo projektą. Principiniam statybą leidžiančio dokumento išdavimui turėtų pakakti suderinti su kompetentingomis institucijomis tik bazinius statybos sprendinius, kurie gali būti susiję su viešuoju interesu bei gretimų sklypų / statinių savininkų teisėmis.

Asociacija atkreipė dėmesį, kad ypatingojo statinio rangovas privalo turėti darbuotojus vykdomų darbų sričiai, tačiau tai patikrinama tik VĮ SPSC atestato išdavimo metu, o vėliau nebekontroliuojama. Tai sudaro galimybę viešuosiuose pirkimuose laimėti rangovams, kurie neturi statybos srities darbuotojų ir tokios apimties darbų pats atlikti nėra pajėgus. Tai iškraipo konkurenciją, nes kitoms įmonėms viešųjų pirkimų užsakymų nelieka. Perkančiosioms organizacijoms pradėjus tikrinti, ar rangovas turi darbuotojus statybos darbams atlikti, atsirastų galimybė aiškiau atriboti rangovus nuo statybos valdytojų bei skaidriau organizuoti viešuosius pirkimus.

Asociacija siūlo koreguoti fizinių asmenų vykdomos statybos veiklos teisinį reguliavimą dviem esminiais aspektais: (1) užtikrinti individualią veiklą vykdančių asmenų kompetencijos kontrolę vietoje šiuo metu esančio, bet netaikomo reikalavimo būti inžinieriumi; (2) siaurinti statybos darbų, kuriuos gali atlikti individualią veiklą vykdantys asmenys, sąrašą, kad individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys atlikinėtų tik nesudėtingus statybos darbus, kuriuos saugiai ir kokybiškai gali atlikti vienas žmogus, kas ir atitinka individualios veiklos esmę.

 

KADA 2019 m. balandžio mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkapakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo keisti šiuo metu esančią statinio techninio paso koncepciją. Pasą apibrėžti kaip statinio gyvavimo ciklo informaciją ir ženkliai išplėsti paso turinį, t.y. elektronine forma kaupti duomenis ir dokumentus apie visą statinį bei jo naudojimą. Sukauptą informaciją privalomai perduoti kiekvienam statinio įgijėjui.

Tokia visaapimanti informacija apie statinį būtų naudinga savininkams, pirkėjamsm remonto darbus atliekantiems rangovams, kontroliuojančioms institucijoms.

 

KADA  2019 m. vasario mėn.
KAM

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui

DĖL  Statybos sektoriaus politikos formavimo institucijų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos sektorius yra viena iš problematiškiausių Lietuvos ūkio šakų: nelegalios statybos, didžiulis „šešėlis“, daugybė bankrotų, neskaidrūs viešieji pirkimai, neefektyvus valstybinių statybų valdymas, stringanti pastatų renovacija, per lėta skaitmenizacija ir dėl to menkai augantis darbo našumas bei įmonių konkurencingumas, per mažos paskatos statybos darbų eksportui, nuo realaus gyvenimo atsiliekantis teisinis reguliavimas, biurokratizmas ir kt.

Asociacijos nuomone, norint iš esmės spręsti statybos sektoriaus problemas, yra būtina politikos formavimo institucijų pertvarka.

Dauguma Aplinkos ministerijos veiklų yra susiję su aplinkosaugos temomis, pvz.: gamtos ištekliai, gamtos apsauga, taršos prevencija, klimato kaita, atliekos ir kt. Stambios ūkio šakos, tokios kaip gamyba, transportas, energetika, ryšiai, žemės ūkis, statyba ir pan., daro įtaką aplinkai. Tačiau tai, kad statyba daro įtaką aplinkai, savaime nėra pakankamas pagrindas šį sektorių priskirti Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai, nes pagal tokią logiką Aplinkos ministerijai reiktų priskirti ir daugelį kitų ūkio šakų.

Aplinkos ministerijos funkcijose užkoduotas iš principo ydingas požiūris - statyba vertinama ne kaip ūkio šaka, kurią reikia visakeriopai skatinti ir plėtoti, bet kaip įtakos aplinkai darytoja, kurią reikia griežtai reglamentuoti ir riboti. Esant tokiam požiūriui, bet kokios pažangesnės sektoriaus vystymo idėjos nėra palaikomos arba įgyvendinamos neadekvačiai lėtai. Jokių aktyvesnių veiksmų statybos sektoriui skatinti ir vystyti nesiimama.

Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, Asociacija siūlo inicijuoti diskusiją dėl statybos sektoriaus politikos formavimo funkcijų perdavimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Statybos pramonė yra viena iš Lietuvos ūkio pramonės šakų ir teisinis reguliavimas neturėtų būti atskirtas nuo kitos pramonės teisinio reguliavimo. Statybos pramonės poreikiai sutampa su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslais ir funkcijomis: pvz. ūkio vystymas, palankios aplinkos verslui kūrimas, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, technologijų ir inovacijų diegimas, eksporto ir investicijų skatinimas, konkurencingumo didinimas, viešųjų pirkimų geresnis reguliavimas, žmogiškųjų išteklių plėtra, ne maisto produktų rinkos priežiūra, produktų sauga, standartizacija, reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos ir kt.

Statybos sektoriaus politikos formavimo perdavimas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atitiktų ministerijų funkcijų paskirstymo algoritmą, pagal kurį strateginiams ūkio sektoriams įsteigiamos specialios ministerijos, o visus kitus ūkio sektorius kuruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

 

KADA  2019 m. sausio mėn.
KAM  LR aplinkos ministerijai
DĖL  Statybos darbų sričių
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedas, kuris apibrėžia statybos darbų sritis, iš esmės neperžiūrėtas jau ilgą laiką, todėl atsilieka nuo realaus gyvenimo ir turėtų būti atnaujintas.

1 priedu remiasi kiti statybos teisės aktai, valstybinės organizacijos savo veikloje (pvz. ypatingojo statinio rangovų atestavime), todėl teisingai, aiškiai ir išsamiai apibrėžti statybos darbų sritis yra svarbu.

Asociacija siūlo peržiūrėti priedą Nr.1 ir, konsultuojantis su asociacijomis bei ekspertais, jį patikslinti, atsižvelgiant į tobulėjančias technologijas, medžiagų derinius bei daugiafunkciškumą.

 

 

KADA  2019 m. sausio mėn.
KAM LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai             
DĖL  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti saugos ir sveikatos koordinatoriaus pareigą stabdyti darbus, kai nustatomos nesaugios darbo sąlygos ar nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Asociacijos nuomone, darbų saugos pažeidimai ir jų sukeltos pasekmės gali būti mažareikšmiai, o darbų sustabdymas gali sukelti didelius nuostolius (priklausomai nuo darbų pobūdžio, technologijos, ryšio su kitais darbais ar medžiagų tiekimu, specialiai jiems išnuomotais įrengimais, ir kt.). Todėl negalima stabdyti darbų dėl bet kokio smulkaus pažeidimo, nes tokiu atveju prevencinė priemonė neatitiks pažeidimo. Asociacija siūlo diferencijuoti pagal pažeidimo pobūdį, kada galima stabdyti darbus, o kada pradžioje būtina įspėti ir duoti galimybę trūkumus ištaisyti.