KADA 2019 m. gegužės mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

 

DĖL LR statybos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

 Asociacija nesutinka su siūlymu, kad VĮ SPSC vykdomą statybos dalyvių atestavimo funkciją perims naujai valstybės steigiama viešoji įstaiga. Asociacijos nuomone, tokia pertvarka nieko iš esmės nekeičia, kadangi vietoje valstybės valdomos įmonės bus įsteigta kita valstybės valdoma organizacija. Asociacija siūlo paminėtas funkcijas įgyvendinti per VšĮ „Skaitmeninė statyba“, kurios dalininkais yra 13 didžiausių statybos sektoriaus asociacijų. Tokia plati dalininkų sudėtis įgalins atstovauti ir derinti viso sektoriaus viešuosius interesus.

Asociacija siūlo išplėsti priemonių, kurios užskaitomos kaip atestuojamų vadovų kvalifikacijos tobulinimas, sąrašą. Taip pat siūlo, kad mokymo programos kvalifikacijos tobulinimui turi būti suderintos su ne su valstybės institucija, bet su sektorinėms asociacijoms, kadangi jos geriausiai žino sektoriaus poreikius.

Asociacija siūlo optimizuoti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą ir šiuo metu galiojančią procedūrą išskaidyti į dvi dalis: (1) principinio statybą leidžiančio dokumento išdavimas, kuris statytojui (investuotojui) patvirtina principinę galimybę statyti pageidaujamą statinį konkrečiame sklype; (2) teisės pradėti statybos darbus atsiradimas, kuriai reikalinga parengti išsamų techninį arba techninį-darbo projektą. Principiniam statybą leidžiančio dokumento išdavimui turėtų pakakti suderinti su kompetentingomis institucijomis tik bazinius statybos sprendinius, kurie gali būti susiję su viešuoju interesu bei gretimų sklypų / statinių savininkų teisėmis.

Asociacija atkreipė dėmesį, kad ypatingojo statinio rangovas privalo turėti darbuotojus vykdomų darbų sričiai, tačiau tai patikrinama tik VĮ SPSC atestato išdavimo metu, o vėliau nebekontroliuojama. Tai sudaro galimybę viešuosiuose pirkimuose laimėti rangovams, kurie neturi statybos srities darbuotojų ir tokios apimties darbų pats atlikti nėra pajėgus. Tai iškraipo konkurenciją, nes kitoms įmonėms viešųjų pirkimų užsakymų nelieka. Perkančiosioms organizacijoms pradėjus tikrinti, ar rangovas turi darbuotojus statybos darbams atlikti, atsirastų galimybė aiškiau atriboti rangovus nuo statybos valdytojų bei skaidriau organizuoti viešuosius pirkimus.

Asociacija siūlo koreguoti fizinių asmenų vykdomos statybos veiklos teisinį reguliavimą dviem esminiais aspektais: (1) užtikrinti individualią veiklą vykdančių asmenų kompetencijos kontrolę vietoje šiuo metu esančio, bet netaikomo reikalavimo būti inžinieriumi; (2) siaurinti statybos darbų, kuriuos gali atlikti individualią veiklą vykdantys asmenys, sąrašą, kad individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys atlikinėtų tik nesudėtingus statybos darbus, kuriuos saugiai ir kokybiškai gali atlikti vienas žmogus, kas ir atitinka individualios veiklos esmę.