Europos statybos pramonės federacija (FIEC) sveikina naujai išrinktus Europos Parlamento narius 2019-2024 m. politiniam laikotarpiui ir tikisi glaudaus, konstruktyvaus ir prasmingo bendradarbiavimo Europos statybos pramonei svarbiais klausimais.

Norėdama atkreipti dėmesį į Europos statybos pramonei svarbius klausimus, FIEC parengė manifestą, skirtą naujai išrinktiems EP nariams 2019-2024 m. kadencijai.

Pagrindiniai FIEC manifesto punktai:

1. Investuoti į konkurencingumo didinimą ekonomikoje

2. Užtikrinti visiems vienodas sąlygas

3. Statyba 4.0: spartinti statybos pramonės skaitmeninę transformaciją

4. Statybos produktų reglamentas: garantuoti, kad jis veikia praktiškai

5. Statybos pramonės socialiniai įsipareigojimai

6. Kurti tvarią Europą

7. Skirti už statybos sektorių atsakingo asmens pareigybę

 

1. Investuoti į konkurencingumo didinimą ekonomikoje

KODĖL?

- Investicijos reikalingos piliečių gerovei ir tvariai Europos ekonomikos plėtrai: transporto, energetikos, švietimo, mokslo, būsto ir kt. srityse

- Neinvestavimo kaina - didelė: trumpuoju laikotarpiu ji mažina ekonomikos augimą, o ilguoju - konkurencingumą

FIEC PASIŪLYMAI:

Skatinti viešąjį ir privatų finansavimą – tradicines ir novatoriškas priemones, įskaitant VPP ir schemą „moka naudotojas / teršėjas“, taip palengvinant projektus, kuriančius pridėtinę vertę Europai

- Garantuoti didesnį lankstumą laikantis Stabilumo ir augimo pakto ir saugant finansų subalansuotumą, kai valstybės narės įgyvendina ES politiką ir investuoja į infrastruktūros bei statybos projektus

- Užtikrinti, kad į infrastruktūros priežiūrą būtų atsižvelgta atitinkamuose ES teisės aktuose, finansavimo programose ir konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose

- Siekiant geresnio ribotų išteklių efektyvumo, pritaikyti pasaulinę finansinę, fiskalinę ir reguliavimo aplinką, pvz. verslo paskolos, hipotekos, sumažintas PVM, riziką ribojančios taisyklės bankams ir draudikams

- Atnaujinti Europos Parlamento grupę „Ilgalaikės investicijos ir reindustrializacija“

2. Užtikrinti visiems vienodas sąlygas

KODĖL?

- Viešuosiuose pirkimuose taikomas mažiausios kainos kriterijus teikia trumpalaikę naudą ir ilgalaikėje perspektyvoje kainuoja brangiau

FIEC PASIŪLYMAI:

- Tobulinti 2014 m. Viešųjų pirkimų direktyvas, kad visi ES ir ne ES statybos rangovai –  tiek privačios, tiek valstybinės įmonės – laikytųsi tų pačių taisyklių. Visų pirma eliminuoti pasiūlymus, kuriuose nepaisoma pavojaus slenksčių (PS), apibrėžiant privalomas identifikavimo ir tikrinimo ribas, ir kartu siekiant galutinio tikslo – apskritai panaikinti tokius pasiūlymus

- Garantuoti abipusiškumą atveriant rinkas, taip pat užtikrinti, kad visos vidaus rinkoje veikiančios įmonės laikytųsi ES ir nacionalinės teisės, įskaitant valstybės pagalbos ir ES paramos taisykles

3. Statyba 4.0: spartinti statybos pramonės skaitmeninę transformaciją

KODĖL?

- Skaitmeninė statyba padės pasiekti daugelį pagrindinių ES politikos tikslų: skaitmeninės ekonomikos, energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos, klimato kaitos mažinimo, sveikatos ir saugos ir kt.

- Skaitmeninė statyba sudaro sąlygas efektyvesniems procesams ir klaidų bei vėlavimų eliminavimui, taip pat aplinkos tvarumui. Siekiant paspartinti skaitmeninimą, reikia pasitelkti naujus metodus. Duomenys yra labai svarbūs skaitmeninimui ir atsiranda naujų iššūkių, kurie ir sukuria galimybių, tačiau keliarizikos tiek rangovams, tiek užsakovams

- Nuo skaitmeninės statybos pažangos, jos metodų įsisavinimo ir taikymo visoje vertės grandinėje tiesiogiai priklauso išmaniųjų miestų plėtra ir kūrimasis. Skaitmeninės statybos diegimas yra šiuolaikinių miestų pažangos ir plėtros būtinybė

FIEC PASIŪLYMAI:

- Padaryti statybą prioritetiniu sektoriumi atitinkamoms ES programoms, pvz. Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvai, kad būtų galima paspartinti skaitmeninę statybą ir potencialų jos indėlį kitiems ES politikos tikslams pasiekti

- Sukurti duomenų politiką, kuri užtikrintų atvirą prieigą prie duomenų (pagal ES duomenų apsaugos taisykles), ir sąveikias sistemas

- Tęsti programas, kuriomis siekiama skatinti išmaniųjų miestų kūrimą, ir užtikrinti, kad ES politika ir teisės aktai dėl išmaniųjų miestų būtų suderinti su visa atitinkamais ES teisės aktais, turinčiais įtakos skaitmeninei statybai

4. Statybos produktų reglamentas: garantuoti, kad jis veikia praktiškai

KODĖL?

- Bendrų nuostatų reglamentas nesudaro teisinio tikrumo rangovams, nes yra reguliavimo spragų, didinančių rangovų atsakomybės riziką

- EK paskelbė, kad ES oficialiame leidinyje daugiau kaip 100 suderintų Europos standartų pagal Bendrų nuostatų reglamentą buvo užblokuoti. Tai kelia didelių problemų vartotojams

FIEC PASIŪLYMAI:

- Komisija, kartu su valstybėmis narėmis Statybos nuolatiniame komitete turi užtikrinti, kad reguliavimo spragas, jei reikia, kompensuotų nacionalinės taisyklės

- Komisija turi rasti sparčius sprendimus, kad būtų išvengta neužbaigtų standartų, kad jais būtų galima remtis, užtikrinant teisinį tikrumą

5. Statybos pramonės socialiniai įsipareigojimai

KODĖL?

- ES valstybėse narėse statybų bendrovės negali rasti pakankamai darbuotojų, turinčių reikiamų įgūdžių, nepaisant didelio nedarbo lygio ES, ypač tarp jaunų žmonių

- Tinkamas galiojančių teisės aktų įgyvendinimas ir vykdymas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas bendrovėms, taip pat suteikiant tinkamas užimtumo ir darbo sąlygas jų darbuotojams

- Darbuotojų saugos ir sveikatos srityje iškeltas tikslas „nulis įvykių“ turi išlikti pagrindinis, siekiant išlaikyti tinkamai veikiančią darbo rinką

- Kaip oficialiai pripažintas ES socialinis partneris statybos pramonėje, atstovaujantis darbdavius, FIEC tiki konstruktyviu ES sektorių socialiniu dialogu su EFBWW, atstovaujančiu darbuotojus, gerbiant nacionalines darbo rinkos sąlygas ir nacionalinių socialinių partnerių autonomiją

FIEC PASIŪLYMAI:

- Skatinti ir remti bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais ir tarp jų, siekiant reguliariai atnaujinti esamas mokymo programas ir atsižvelgti į technologijų raidą bei naujoves, įskaitant skaitmeninimą

- Skatinti ir remti kvalifikacijų pripažinimo stiprinimo priemones ir iniciatyvas, nesumažinant standartų, siekiant palengvinti paslaugų, studentų ir darbuotojų judumą vidaus rinkoje

- Skatinti investicijas į pradinį ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, taip pat pameistrystės sistemas

- Toliau kovoti su sukčiavimu, užtikrinant tinkamą ES teisės aktų, susijusių su tarpvalstybiniu paslaugų teikimu, taikymą ir vykdymą bei palengvinant administracinį bendradarbiavimą

- Remti iniciatyvas, skirtas statybų bendrovių ir darbuotojų prevencijos kultūrai plėtoti ir darbo saugai stiprinti, atsižvelgiant į sektoriaus aplinką

- Remti socialinių partnerių iniciatyvas ir palengvinti jų įgyvendinimo galimybes.

- ES privalo griežtai laikytis subsidiarumo principo ir paisyti valstybių narių kompetencijos, susijusios su darbo klausimais, ypatingai dėl kolektyvinių derybų

6. Kurti tvarią Europą

KODĖL?

- Klimato kaita kelia didelį pavojų pastatams ir infrastruktūrai, nes naujai įvykstančios stichinės nelaimės kelia grėsmę statiniams, kurie buvo pastatyti prieš atsirandant tokiems pavojams. Nauji ir esami pastatai bei infrastruktūra turi būti apsaugoti nuo klimato įtakos

- Perėjimas prie žiedinės ekonomikos turi būti paspartintas, nes gamtos ištekliai, kurių daugelis dažnai naudojami statyboje, yra išeikvoti. Tuo pačiu metu toksinės ir (arba) vienkartinės medžiagos negali būti perdirbamos, o tai reiškia, kad jos patenka į atliekas. Tinkamų perdirbimo įmonių, esančių netoli statybviečių, trūkumas taip pat yra kliūtis perdirbimui

- Energijos vartojimo efektyvumo priemonės dominuoja pastarojo meto teisėkūros darbo programose, tačiau dėmesys energetikai buvo pagrindinis prioritetas, o kiti pastatų tobulinimo darbai, kartais būtini, buvo ignoruojami. Naujausi atvejai sukėlė pražūtingų pasekmių, prarandant numatomą renovacijos naudą

FIEC PASIŪLYMAI: 

- Užtikrinti, kad klimato kaitos tyrimai apimtų ir novatoriškų statybos metodų kūrimą, statant klimatui atsparius pastatus ir infrastruktūrosprojektus. Atitinkamose ES programose taip pat turėtų būti toliau finansuojamas mokslinių tyrimų rezultatų įgyvendinimas realiame gyvenime

- Įvedant privalomus atliekų teisės aktų ir kitos atitinkamos žiedinės ekonomikos politikos tikslus, atsižvelgti į galimus kompromisus tarp išmetamųjų teršalų, susidarančių pervežant griovimo atliekas į esamus perdirbimo įrenginius (dažnai esančius toli nuo statybvietės) ir tikrąją perdirbimo naudą. Taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad daugelyje Europoje esančių pastatų yra toksiškų medžiagų, kurios buvo leistos statybos metu, kurių negalima perdirbti ir kurias reikia saugiai šalinti

- Užuot sutelkę dėmesį tik į energijos vartojimo efektyvumą, reikia pereiti prie holistinės renovacijos, kuri užtikrina, kad renovacijos metu būtų išspręstos ir kitos problemos, dėl kurių pastatai taptų struktūriškai patikimi, sveiki, prieinami ir taupantys energiją

7. Skirti už statybos sektorių atsakingo asmens pareigybę

KODĖL?

- Su statyba susiję klausimai sprendžiami įvairiuose ES Komisijos generaliniuose direktoriatuose, todėl sudėtinga koordinuoti statybos sektoriaus veiklą

FIEC PASIŪLYMAI:

- Siekiant užtikrinti integruotą statybos pramonės politikos įgyvendinimą, būtų svarbu numatyti asmens, atsakingo už statybos sektorių, pareigybę

 

Statybos sektorius yra esminis partneris, sprendžiant šiandienos problemas: statant tvarią ir atsparią klimato kaitai infrastruktūrą, kuriant „ nulinės energijos“ pastatus ir išmanius miestus, suteikiant esamiems darbuotojams naujų įgūdžių ir pritraukiant jaunus žmones į šiuolaikišką, novatorišką pramonės sritį, suteikiant jiems įdomią, perspektyvią karjerą. Statybos pramonė siūlo tinkamus sprendimus geresnei gyvenimo ir darbo aplinkai, mobilumui ir ekonomikos augimui Europoje", - Kjetil Tonning, FIEC prezidentas.

Su originaliu FIEC manifestu galite susipažinti ČIA.